Komitee uus käitumisjuhend: nulltolerants ahistamise suhtes

Rohkem selgust, parem finantsläbipaistvus, ranged ahistamist käsitlevad eeskirjad ja karmimad karistused eeskirjade eiramise korral. 28. jaanuaril 2021 hääletasid komitee liikmed oluliste muudatuste poolt oma käitumisjuhendis. See on esimene verstapost komitee reformimisel, millega uus juhtkond tegeleb.

Uued eeskirjad sisaldavad mitmeid parandusi, et ahistamist tõhusalt ennetada ja sobimatu käitumise juhtumitega tulemuslikult tegeleda. Kuigi ennetamine on esimene prioriteet, on nüüd kinnitatud väärkäitumise korral võimalik komitee liikmetele kehtestada terve rida karistusi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng lubas oma ametiaja alguses, eelmise aasta oktoobris, et käitumisjuhendit tugevdatakse. „Selle lubaduse oleme täitnud. Kodukorrakomisjoni suurepärane töö tagas sellele ettepanekule laialdase toetuse. See kinnitab meie pühendumist kõrgetele eetilistele standarditele ning ajakohastele ja läbipaistvatele töömeetoditele,“ märkis Christa Schweng.

Väidetava väärkäitumise korral uurib juhtumit uus eetikakomitee, kellel on selgelt määratletud uurimisvolitused. Nii komitee liikmed kui ka töötajad saavad esitada eetikakomiteele kaebusi. Uurimise korral on rikkumisest teatajatel, keda sellena tunnustatakse, õigus kaitsele ning komitee teeb tihedat koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF).

Sõltuvalt uurimise tulemustest ja väärkäitumise raskusastmest saab liikmete suhtes rakendada karistusi, sh:

  • liikme tegevuse lõpetamine ühel või mitmel komitee ametikohal;
  • põhjustanud kahju heastamine;
  • liikmele kehtivate toetuste ajutine kaotamine;
  • kõrvalejätmine komitee kogu tegevusest või mõnest tegevusest või tööreisidelt;
  • keeld esindada komiteed mis tahes riiklikul, institutsioonidevahelisel või rahvusvahelisel foorumil;
  • ligipääsu peatamine konfidentsiaalsele või salastatud teabele.

Eriti raskete juhtumite korral on võimalik ka liige komiteest välja arvata.

Samuti suurendatakse ajakohastatud eeskirjadega finantsläbipaistvust, eelkõige mis puudutab liikmete tööreiside ja tegevuste kulude hüvitamist. Igal aastal peavad liikmed esitama oma majanduslike huvide deklaratsiooni, mis tehakse kättesaadavaks komitee veebisaidil. Käitumisjuhend täpsustab ka võimalikke huvide konfliktide juhtumeid.

Muudatused lähtuvad Euroopa Parlamendi nõudmistest ja soovitustest ning samuti Euroopa Ombudsmani ja OLAFi soovitustest.