Kogu tõde mitmeaastasest finantsraamistikust

Netisaade „Kohalik vaade“ avab oma teise hooaja Euroopa uuele mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud osaga. Neli külalist selgitavad meile, mis on selles kauaoodatud kokkuleppes head ja mis halba.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Kiidame Euroopa kodanikuühiskonna julgust ja solidaarsust

Lugupeetud lugejad

15. veebruaril – ajal, mil Euroopa oli taastumas COVID-19 pandeemia esimesest lainest – toimus 2020. aasta juulis alguse saanud kodanikusolidaarsuse auhinna laureaatide auhinnatseremoonia. See oli varsti pärast seda, kui lõppesid esimesed liikumispiirangud, mis olid sundinud meid kodudesse, jälgima südantlõhestavaid meediakajastusi Euroopa haiglatest ja tänama meditsiinitöötajaid igal õhtul aplausiga.

Kuid peagi hakkas kõikjalt EList tulema teateid solidaarsusžestidest, mis näitasid, et paljud meist ei jäänud käed rüpes istuma, vaid tormasid appi – kõige nõrgematele, kõige enam kriisis kannatanutele või mujale, kus abi vaja.

Ürituste kalender

1.–5. märts 2021, Brüssel
Kodanikuühiskonna päevad 2021

18.–19. märts 2021, Brüssel
Sinu Euroopa, Sinu arvamus! 2021

24.–25. märts 2021, Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.

 

COVID-19 mõju toiduainete tarneahelale

EMSK Info: restoranid ja baarid on olnud pandeemia ajal suletud. Kuidas mõjutab selline olukord toiduainete tootjaid ja tarnijaid, restoranide omanikke, toidukultuuri ja toidu tarbimist? Milline on parim viis inimeste tööle naasmiseks?

NATi sektsiooni esimees Peter Schmidt: „Toidutootjad, toiduainetööstus ja toiduainete jaemüügi ettevõtted on surve all isegi tavaolukorras. Kõik ootavad piisava kvaliteetseima toiduvaru ööpäevaringset kättesaadavust.“

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Igal kuul tutvustame teile üllatuskülalist – isiksust, kes jagab meiega oma mõtteid päevakajaliste küsimuste kohta ja toob meile uut hingamist, et avardada meie silmaringi, pakkuda inspiratsiooni ja panna meid tähelepanuga jälgima tänapäeva maailma. Veebruaris on meil hea meel tervitada kahte eri valdkonnast – kultuurist ja meediast – pärit isikut, kes saavad aidata meil paremini mõista, mis meie ümber toimub, ja meile hingekosutust pakkuda. Meil on täna külas Belgia teatri- ja kinotegelane Hélène Theunissen ning Euroopa poliitika suurepärane asjatundja ja vaatleja Nicolas Gros-Verheyde.

Hélène Theunissen: „Kunstnik, kes ei saa luua, tunneb endas tühjust“

Lavakunstnikud kuuluvad pandeemia tõttu kahju kannatajate hulka. Mõnele lühiajalisele ajutisele avamisele vaatamata on teatrid jäänud suletuks. Paljud näitlejad, lavastajad, muusikud, tantsijad ja lavatehnikud on neis ootamatutes oludes jäänud tööta. Selle peamised tagajärjed on hirm tuleviku ees ja suur frustratsioon.
Kunstnik, kes ei saa luua, tunneb end tühja ja kasutuna.

Nicolas Gros-Verheyde: COVID-19 pandeemia tõttu on oht ebademokraatliku Euroopa tekkeks

Tervishoiu nimel mitmetes Euroopa riikides võetud meetmed võivad kaudselt kahjustada õigusriiki.

COVID-19 epideemia puhkemine 2020. aasta veebruaris-märtsis tuli kõigile üllatusena ja seepärast oli kiiresti vaja võtta improviseeritud meetmeid, kuid praegu on olukord muutunud. Selle tervishoiukriisi ohjeldamiseks võetud karmid meetmed võivad olla küll õigustatud, kuid nad peavad olema paremini prognoositavad ja eelkõige demokraatlikult paremini kontrollitud. Praegu see nii ei ole.

EMSK uudised

Käes on aeg tegutseda ja anda sõnale „kogukond“ uus tähendus.

27. jaanuaril tutvustas Portugali peaminister António Costa komitee täiskogu istungjärgul oma riigi ELi eesistumise prioriteete. Portugal on tõstnud oma eesistumisperioodi programmis esiplaanile sotsiaalmeetmete kava ja palunud komiteel pakkuda eksperditeadmisi seitsme ELi tuleviku jaoks olulise teema kohta.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni võitluses Euroopa COVID-19 pandeemiast taastumise eest

Keskendudes majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tugevama ELi ülesehitamisele, toetab komitee eestseisus komisjoni jõupingutusi, et aidata Euroopa pärast COVID-19 kriisi taas jalule. Selle sõnumi edastas komitee president Christa Schweng Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresidendile Maroš Šefčovičile, kes osales komitee täiskogu jaanuari istungjärgul.

Komitee uus käitumisjuhend: nulltolerants ahistamise suhtes

Rohkem selgust, parem finantsläbipaistvus, ranged ahistamist käsitlevad eeskirjad ja karmimad karistused eeskirjade eiramise korral. 28. jaanuaril 2021 hääletasid komitee liikmed oluliste muudatuste poolt oma käitumisjuhendis. See on esimene verstapost komitee reformimisel, millega uus juhtkond tegeleb.

EL jälgib tähelepanelikult ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu rakendamist

Esimest korda pärast ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu allkirjastamist avaldas Euroopa Komisjoni Ühendkuningriigi rakkerühma juht Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu jaanuari istungjärgul toimunud arutelul selle teksti kohta avalikult oma nägemuse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul: vaesust ELis saaks 2030. aastaks vähendada poole võrra

Ametlikult ELi institutsioonidesse lähetatud ÜRO äärmise vaesuse ja inimõiguste eriraportöör tutvustas komitee täiskogu jaanuari istungjärgul oma töö tulemusi, mille kohaselt saaks vaesuses elavate inimeste arvu vähendada järgmise kümne aasta jooksul poole võrra.

Uus rändelepe: määravad on üksikasjad

27. jaanuaril toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul arutelu volinik Johanssoniga. Seejärel võeti vastu komitee arvamus teemal „Uus rände- ja varjupaigalepe“. Arvamuses väljendab komitee kahtlusi selle suhtes, kas lepe aitaks välja töötada sellise ühise Euroopa raamistiku rände haldamiseks, mis oleks tõhus ja samal ajal ka kooskõlas ELi väärtustega.

Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades on ELi rohelise kokkuleppe rakendamisel otsustava tähtsusega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiitis hiljutises arvamuses heaks komisjoni ettepaneku vaadata läbi ELi Århusi määrus ning parandada kodanike ja valitsusväliste organisatsioonide võimalusi esitada keskkonnaasjades haldusorganile kaebus ja taotleda kohtulikku kontrolli, ent rõhutas, et peab läbivaadatud määrust siiski ebapiisavaks.

ELi kliimaeesmärgid: vaid terviklik lähenemisviis saab katsumused võimalusteks muuta

2030  40% increases to 55%

Komitee kinnitab veel kord, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 2030. aastaks vähemalt 55% on õige valik. Siiski rõhutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses „Euroopa kliimaeesmärgi suurendamine“ vajadust tõhustada jõupingutusi vahe-eesmärkide saavutamiseks, et kiiremate edusammudega vältida olukorda, et 2050. aastaks ei jõutagi kliimaneutraalsuse eesmärgini.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste komisjon alustas uut ametiaega ja võttis vastu 2021. aasta tööprogrammi

13. jaanuaril toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) uue koosseisu avakoosolek, millel võeti vastu komisjoni 2021. aasta tööprogramm.

Aeg võtta majanduse juhtimisel suund rohkem heaolule

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni soovitused euroala majanduspoliitika kohta. Komitee toetab kindlalt taasterahastut „NextGenerationEU“ käsitlevat paketti ja kutsub üles sõlmima vajalikud kokkulepped võimalikult kiiresti.

EL vajab tõelist energiasüsteemi lõimimise strateegiat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetas Euroopa Komisjoni üleskutset energiasüsteemi lõimimiseks. Tulevikus peaksid elekter, küte ja transport olema kõik omavahel ühendatud, lõppeesmärgiga suurendada tõhusust ja saavutada kliimaneutraalne majandus

Vesinik võib olla COVID-19 järgse uue ühiskonnamudeli peamine liikumapanev jõud

Euroopa Liit peab COVID-19 kriisiga toimetulekuks looma uue ühiskonnamudeli, mis põhineb keskkonnahoidlikumal, õiglasemal ja vastupidavamal majandusel. Puhta energiana võib vesinik olla selle ülemineku peamine tõukejõud. See on komitee täiskogu jaanuari istungjärgul vastu võetud Pierre Jean Couloni koostatud arvamuse peamine idee.

Uudiseid rühmadelt

Brexiti kokkulepe: ettevõtted vajavad kohanemisaega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma esimehe Stefano Mallia avaldus

ELi tööandjad toetavad Brexiti kokkulepet ja õnnitlevad südamest Euroopa Komisjoni läbirääkimismeeskonda, mille eesotsas oli kindlakäeline Michel Barnier. Ettevõtjad püüavad hoomata 1200 leheküljelise kaubanduslepingu tähendust ja paluvad seetõttu kohanemisperioodi, mis aitaks neil uue olukorraga tutvuda.

Ei saa olla majanduse taastumist ilma sotsiaalse taastumiseta

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Jaanuaris Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma korraldatud veebiseminaril rõhutati vajadust uue sotsiaalse kokkuleppe järele, mis tuleks vastu võtta Portos peagi toimuval sotsiaaltippkohtumisel.

Euroopa mitmekesisuse rühma konverents COVID-19 mõjust organiseeritud kodanikuühiskonnale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa mitmekesisuse rühm võõrustab 12. märtsil hübriidkonverentsi teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonid COVID-19 ajal ja pärast seda: millised on raskused ja mida toob tulevik?“. Üritusel esitletakse komitee uuringut „Kodanikuühiskonna organisatsioonide reageerimine COVID-19 pandeemiale ja seetõttu Euroopas võetud piiravatele meetmetele“ ning toimuvad päevakajalised arutelud kõrgetasemeliste kõnelejate ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Kodanikuühiskonna päevad 2021: kestlik taastumine Euroopa kodanike tuleviku nimel

Milline peaks välja nägema Euroopa kestlik taastumine COVID-19 pandeemiast? Millised on need tugevad küljed, millele EL peaks tuginema, et tagada oma kodanikele helge tulevik? Nendele küsimustele keskendutakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2021. aasta kodanikuühiskonna päevadel, mis toimuvad 1.–5. märtsil veebis.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab sotsiaalmeedias arutelu süsteemsete muutuste rolli üle kliimameetmetes

20. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sotsiaalmeediaürituse, mis koondab noori eksperte, aktiviste ja lobiste kogu Euroopast, et arutleda süsteemsete muutuste rolli üle kliimameetmetes.

Kultuur otse-eetris: toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aasta esimene kunstivestlus

Esmaspäeval, 25. jaanuaril korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaakomitee Maria Reis Rocha veebinäituse „Hand in Hand“ virtuaalse avamise puhul oma esimese veebipõhise kunstivestluse.