ETSK:n uudet käytännesäännöt: nollatoleranssi työpaikkahäirintää vastaan

Lisää selkeyttä, suurempi rahoituksen avoimuus, tiukat häirintää koskevat säännöt ja ankarampia seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. ETSK:n jäsenet äänestivät 28. tammikuuta 2021 käytännesääntöjensä merkittävistä muutoksista. Tämä on ensimmäinen virstanpylväs ETSK:n tuoreen puheenjohtajiston työssä komitean uudistamiseksi.

Uusissa säännöissä on useita parannuksia, joilla ehkäistään tehokkaasti häirintää ja puututaan vaikuttavasti väärinkäytöksiin. Vaikka ennaltaehkäisy on etusijalla, komitean jäsenelle voidaan nyt määrätä erilaisia seuraamuksia, jos tämän todetaan syyllistyneen rikkomukseen.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng lupasi puheenjohtajakautensa aluksi viime lokakuussa, että käytännesääntöjä tehostetaan. ”Olemme toteuttaneet tämän lupauksen. Työjärjestysvaliokunta on onnistunut työssään erinomaisesti, mikä on varmistanut ehdotukselle laajan kannatuksen. Se on osoitus sitoutumisestamme korkeatasoisiin eettisiin normeihin ja nykyaikaisiin, avoimiin työskentelymenetelmiin”, sanoi puheenjohtaja Schweng.

Jos väärinkäytöksen väitetään tapahtuneen, asia alistetaan uuden, tarkkaan määritellyin tutkintavaltuuksin varustetun eettisen toimikunnan käsiteltäväksi. Sekä ETSK:n jäsenet että henkilöstö voivat esittää valituksia eettiselle toimikunnalle. Jos tutkinta käynnistetään, väärinkäytösten paljastajiksi tunnustetuille annetaan suojelua ja komitea tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa.

Tutkinnan tuloksesta ja väärinkäytöksen vakavuudesta riippuen jäsenelle voidaan määrätä monenlaisia seuraamuksia, kuten:

  • erottaminen yhdestä tai useammasta vastuutehtävästä, jossa hän toimii komiteassa
  • vahingonkorvausvelvoite
  • oikeuden korvauksiin menettäminen väliaikaisesti
  • määräaikainen kielto osallistua mihinkään ETSK:n toimintaan tai virallisiin matkoihin tai osaan niistä
  • kielto edustaa ETSK:ta missään kansallisissa, toimielinten välisissä tai kansainvälisissä yhteyksissä
  • luottamukselliseen tai turvallisuusluokiteltuun tietoon tutustumista koskevan oikeuden menettäminen.

Vakavimmissa tapauksissa on lisäksi käytettävissä mahdollisuus erottaa jäsen ETSK:sta.

Uudistetut käytännesäännöt lisäävät entisestään rahoituksen avoimuutta liittyen erityisesti korvausten maksamiseen jäsenten virallisista matkoista ja osallistumisesta erilaisiin toimintoihin. Jäsenten on toimitettava vuosittain taloudellisia tietoja koskeva ilmoitus, joka julkaistaan ETSK:n verkkosivuilla. Asiakirja selkeyttää myös tapauksia, joissa on kyse mahdollisesta eturistiriidasta.

Muutokset on tehty Euroopan parlamentin kehotuksesta ja suosituksesta sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan petostentorjuntaviraston suosituksesta.