Lielāka skaidrība, lielāka finanšu pārredzamība, stingri noteikumi pret aizskarošu izturēšanos un stingrākas sankcijas par noteikumu neievērošanu. EESK locekļi 2021. gada 28. janvārī nobalsoja par būtiskām izmaiņām savā Rīcības kodeksā. Tas ir pirmais solis Komitejas reformā, ko īsteno EESK jaunā vadība.

Jaunajos noteikumos ir iekļauti vairāki uzlabojumi, lai efektīvi novērstu aizskarošu izturēšanos un efektīvi izskatītu pārkāpumu gadījumus. Lai gan galvenā prioritāte ir novēršana, apstiprinātu pārkāpumu gadījumā tagad Komitejas loceklim būs iespējams piemērot virkni sankciju.

EESK priekšsēdētāja Christa Schweng pagājušā gada oktobrī, sava pilnvaru termiņa sākumā, apsolīja stiprināt Rīcības kodeksu. “Mēs izpildījām šo solījumu. Reglamenta komisijas lieliskais darbs ir nodrošinājis plašu atbalstu šim priekšlikumam. Tas apliecina mūsu apņemšanos ievērot augstus ētikas standartus un izmantot modernas, pārredzamas darba metodes," sacīja Schweng kdze.

Ja ir aizdomas par pārkāpumu, attiecīgo gadījumu izskatīs jaunā Ētikas komiteja, kurai būs skaidri noteiktas izmeklēšanas pilnvaras. Ētikas komitejai sūdzības varēs iesniegt gan EESK locekļi, gan darbinieki. Ja tiks veikta izmeklēšana, tiks aizsargāti visi atzītie trauksmes cēlēji un Komiteja cieši sadarbosies ar OLAF.

Atkarībā no izmeklēšanas rezultātiem un pārkāpuma smaguma Komitejas locekļiem var tikt piemērotas vairākas sankcijas, tostarp:

  • locekļa atstādināšana no viena vai vairākiem amatiem, ko attiecīgais loceklis ieņem Komitejā;
  • pienākums novērst radīto kaitējumu;
  • uz noteiktu laiku liegtas tiesības saņemt dienas naudu un citus locekļiem paredzētos maksājumus;
  • apturēta dalība visās vai dažās EESK struktūrvienību darbībās un komandējumos;
  • aizliegums pārstāvēt EESK visos valsts, starpiestāžu vai starptautiskos forumos;
  • zaudētas tiesības piekļūt konfidenciālai vai klasificētai informācijai.

Smagāko pārkāpumu gadījumos būs arī iespējams atcelt locekli no viena vai vairākiem Komitejā ieņemtajiem amatiem.

Atjauninātajos noteikumos iekļauts arī pants par finanšu pārredzamības uzlabošanu, īpaši attiecībā uz locekļu komandējumu un citu darbības izdevumu atlīdzināšanu. Locekļiem katru gadu būs jāiesniedz finanšu deklarācija, kas būs pieejama EESK tīmekļa vietnē. Dokumentā arī precizēti iespējamā interešu konflikta gadījumi.

Izmaiņas ieviestas, ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumus un ieteikumus, kā arī Eiropas Ombuda un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ieteikumus.