Zero tolerancji dla molestowania w nowym kodeksie postępowania EKES-u

Większa klarowność i przejrzystość finansowa, rygorystyczne przepisy dotyczące molestowania i większe sankcje za ich nieprzestrzeganie. Dnia 28 stycznia 2021 r. członkinie i członkowie EKES-u zagłosowali za wprowadzeniem istotnych zmian do kodeksu postępowania. Jest to pierwszy ważny krok w reformowaniu Komitetu, który podejmuje nowe kierownictwo EKES-u.

Nowe przepisy zostały poprawione, by skutecznie zapobiegać molestowaniu i radzić sobie z przypadkami niewłaściwego zachowania. Choć pierwszoplanowe znaczenie ma zapobieganie, w razie potwierdzonego nadużycia można będzie odtąd nałożyć na członkinię/członka Komitetu szereg sankcji.

W październiku ubiegłego roku, na początku swego przewodnictwa, przewodnicząca EKES-u Christa Schweng obiecała udoskonalić kodeks postępowania. „Spełniliśmy obietnicę. Dzięki staraniom komisji ds. regulaminu wewnętrznego udało się uzyskać szerokie poparcie dla tej propozycji. Świadczy to o naszym zaangażowaniu w przestrzeganie wysokich norm etycznych i stosowanie nowoczesnych i przejrzystych metod pracy” – stwierdziła Christa Schweng.

Jeżeli padnie zarzut o przewinienie, sprawę zbada nowa komisja etyki, która będzie miała jasno zdefiniowane uprawnienia dochodzeniowe. Zarówno członkinie/członkowie, jak i pracowniczki/pracownicy EKES-u będą mogli składać skargi do komisji etyki. W wypadku dochodzenia każdy uznany sygnalista zostanie objęty ochroną, a Komitet będzie ściśle współpracować z OLAF-em.

W zależności od wyniku dochodzenia i powagi przewinienia członkinie/członkowie mogą zostać ukarani następującymi sankcjami:

  • odwołaniem z jednej lub większej liczby funkcji sprawowanych w Komitecie,
  • zobowiązaniem do zadośćuczynienia wyrządzonych szkód,
  • tymczasową utratą otrzymywanych diet,
  • zawieszeniem udziału w niektórych lub wszystkich działaniach bądź misjach EKES-u,
  • zakazem reprezentowania EKES-u na jakimkolwiek forum krajowym, międzyinstytucjonalnym lub międzynarodowym,
  • utratą prawa dostępu do informacji poufnych lub niejawnych.

W najpoważniejszych przypadkach możliwe będzie również wydalenie członkini/członka z EKES-u.

Uaktualnione przepisy zwiększają również przejrzystość finansową, zwłaszcza w odniesieniu do zwrotu kosztów wyjazdów służbowych i działań członków. Co roku członkowie będą zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego, które będzie udostępniane na stronie internetowej EKES-u. W dokumencie wyjaśnione są również przypadki potencjalnego konfliktu interesów.

Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na postulaty i zalecenia Parlamentu Europejskiego, a także zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).