Nultolerantie voor intimidatie met de nieuwe gedragscode van het EESC

Meer duidelijkheid, grotere financiële transparantie, strenge regels inzake intimidatie en zwaardere sancties voor wie zich daar niet aan houdt Op 28 januari 2021 hebben de leden van het EESC ingestemd met ingrijpende wijzigingen van hun gedragscode. Dit is de eerste mijlpaal in de hervorming van het EESC die de nieuwe leiding van het EESC ter hand heeft genomen.

De nieuwe regels bevatten een aantal verbeteringen om intimidatie te voorkomen en wangedrag efficiënt aan te pakken. Hoewel preventie vooropstaat, zal het voortaan ook mogelijk zijn om een lid van het Comité sancties op te leggen in geval van bewezen wangedrag.

Christa Schweng heeft in oktober, toen zij aantrad als voorzitter van het EESC, beloofd de gedragscode aan te scherpen. “Wij hebben deze belofte gestand gedaan. Dankzij het geweldige werk van de commissie voor het reglement van orde kan dit voorstel op brede steun rekenen. Het getuigt van onze strenge ethische normen en van ons streven naar moderne, transparante werkmethoden", aldus Schweng.

Wordt iemand beschuldigd van wangedrag, dan zal dit onderzocht worden door de nieuwe ethische commissie, die duidelijk omschreven onderzoeksbevoegdheden zal krijgen. Zowel de leden als het personeel van het EESC zullen klachten kunnen indienen bij de ethische commissie. Mocht het tot een onderzoek komen, dan zal een erkende klokkenluider altijd op bescherming kunnen rekenen en zal het Comité nauw samenwerken met OLAF.

Afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek en de ernst van het wangedrag kan een lid een aantal sancties opgelegd krijgen, waaronder:

  • ontslag uit een of meer van zijn of haar functies in het Comité
  • vergoeding van eventuele schade die hij of zij heeft veroorzaakt
  • tijdelijke opschorting van vergoedingen die hij of zij als lid ontvangt
  • tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle of een deel van de activiteiten of dienstreizen van het EESC
  • verbod om het EESC te vertegenwoordigen op een nationaal, interinstitutioneel of internationaal forum
  • verlies van het recht om vertrouwelijke of gerubriceerde informatie in te zien.

Bij zeer ernstige vergrijpen kan een lid ook worden geroyeerd.

De aangescherpte regels voorzien bovendien in meer financiële transparantie, met name als het gaat om de vergoeding van dienstreizen en activiteiten van leden. Elk jaar moeten de leden een financiële verklaring overleggen die op de website van het EESC komt te staan. De gedragscode maakt ook duidelijk in welke gevallen er sprake kan zijn van conflicterende belangen.

De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van verzoeken en aanbevelingen van het Europees Parlement, alsook van aanbevelingen van de Europese Ombudsman en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).