Strokovna skupina za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO)

Strokovna skupina za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO) je ena od šestih strokovnih skupin EESO. Njena glavna naloga je, da pripravlja in plenarni skupščini EESO v sprejetje predlaga mnenja, ki odražajo stališča organizirane civilne družbe na naslednjih področjih oblikovanja politik EU:

  • Na področju ekonomske in monetarne unije (EMU) skupina obravnava usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik v evropskem semestru, pobude za poglabljanje in dopolnitev strukture EMU po gospodarski krizi ter druga vprašanja, povezana z gospodarskim upravljanjem, da bi zagotovili stabilnost, rast in zaposlovanje.
  • Pristojna je za vprašanja, povezana s proračunom EU (večletnim finančnim okvirom), vključno z lastnimi viri in statističnimi vprašanji.
  • Odgovorna je za vprašanja, ki se nanašajo na pravične in učinkovite davčne sisteme ter politike za boj proti pranju denarja.
  • Obravnava tudi vprašanja v zvezi s stabilnostjo ter delovanjem in povezovanjem finančnih in kapitalskih trgov.
  • Poleg tega obravnava zadeve kohezijske, regionalne in mestne politike, namenjene zmanjševanju gospodarskih, socialnih in teritorialnih razlik v EU ter spodbujanju rasti in zaposlovanja.

Poleg priprave mnenj strokovna skupina ECO redno organizira javna posvetovanja in tematske razprave o aktualnih vprašanjih na področjih, za katera je pristojna. Člani skupine se pogosto udeležujejo različnih dogodkov v Bruslju in po vsej EU ter tako ohranjajo tesen stik med nosilci odločanja in predstavniki civilne družbe.

Dvanajst članov strokovne skupine sestavlja predsedstvo ECO, ki je odgovorno za usklajevanje njenega dela. Skupina je imenovala tematsko študijsko skupino za pripravo posebnih mnenj, povezanih z ekonomskim in fiskalnim upravljanjem euroobmočja.

Članom strokovne skupine ECO pri opravljanju nalog pomaga tajništvo skupine.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president