Socialne zadeve

V EU je 25 milijonov brezposelnih in 122 milijonov ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost. Te številke terjajo večjo ekonomsko konvergenco, da bi izboljšali življenjske razmere evropskih državljanov. Vključujoče in aktivne politike trga dela so bistvene, da ljudje dobijo dostojno delo, pravični in uspešni sistemi socialnega varstva so odločilnega pomena za socialno zaščito za vse, socialno vključevanje pa za vse tiste, ki so še vedno na robu družbe.

Socialne zadeve obsegajo dostojna delovna mesta, socialno varnost, zaščito in vključevanje, zmanjšanje revščine, enakost spolov, invalide, potrebe otrok in družin, mlade, starejše ljudi in manjšine, kot so Romi, dostop do zdravstva, pravosodja, izobraževanja, kulture in športa, prostovoljstvo in aktivno državljanstvo. Njihov glavni cilj, ki velja za vsa podpodročja, je enakopravnost vseh ljudi v okviru socialnih politik, njihov glavni politični instrument na ravni EU pa je evropski steber socialnih pravic.

Zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, migracije in azil ter temeljne državljanske pravice so tesno povezane teme, ki jih tudi v glavnem pokriva strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC). Opazovalna skupina za trg dela v okviru strokovne skupine SOC posebej spremlja izzive, ki vplivajo na evropsko delovno silo in trg dela. Tematski študijski skupini za pravice invalidov in za vključevanje Romov se ukvarjata s tema specifičnima problematikama. EESO je s svojimi mnenji na tem področju ustvaril tudi obsežen socialni pravni red.