Dostupné jazyky:

Úvodník

Rok od začátku nového funkčního období EHSV: první příležitost rekapitulovat

Všichni si pamatujeme den, kdy začalo nové funkční období: bylo 28. října 2020, pandemie vrcholila a plenární zasedání se mělo uskutečnit on-line. Všechno se nám zdálo tak nějak neskutečné. Budoucnost byla nejistá. Nikdo nevěděl, kdy a jak bude k dispozici vakcína. Přesto se nám však podařilo začít pracovat.

Poznamenejte si

Přímo k věci

Přímo k věci

Vítejte v naší nové rubrice „Přímo k věci“, v níž s námi členové EHSV budou hovořit o důležitých otázkách, stanoviscích nebo událostech, jež ovlivňují každodenní život v EU. V tomto vydání jsme se obrátili na Andreje Zorka, zpravodaje průzkumného stanoviska Klíčové prvky udržitelné kvalitní práce během oživení a po něm, které EHSV vypracoval na žádost slovinského předsednictví EU a přijal na svém zářijovém plenárním zasedání.

 

Je třeba dodržovat zásadu kvalitní práce pro kvalitní život

autor: Andrej Zorko (skupina Zaměstnanci), zpravodaj průzkumného stanoviska Klíčové prvky udržitelné kvalitní práce během oživení a po něm

 

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V rubrice „Otázka pro...“ se ptáme členů EHSV na témata, která jsou podle nás zvláště aktuální.
V říjnovém vydání jsme se obrátili na Ionuţa Sibiana, místopředsedu sekce Vnější vztahy a předsedu monitorovacího výboru EU-západní Balkán, s žádostí o komentář k budoucímu přistoupení zemí západního Balkánu.

 

Občanská společnost jako most mezi politikou a lidmi

EHSV Info: „Jak se může občanská společnost přínosně zapojit do procesu jednání o budoucím přistoupení zemí západního Balkánu? V jaké roli zde působí fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu, ustavené na popud EHSV?

 

 

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc Vám představujeme význačného hosta, jehož činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace. Je pro nás potěšením seznámit Vás s významnými osobnostmi ze světa kultury, politiky a vědy, jejichž úsilí a tvořivost podněcují ostatní k aktivnímu přístupu. Jsou to lidé, kteří přispívají ke změně světa, jenž nás obklopuje. V říjnovém vydání EHSV info jsme oslovili profesorku Caroline Pauwels, která je rektorkou Svobodné univerzity Brusel. Pohovoří s námi o dopadu pandemie na mladé lidi a na univerzitní prostředí a o třech životních lekcích, které si můžeme z pandemie odnést a jež by mohly ovlivnit budoucnost studentů.

Caroline Pauwels: Univerzita v době pandemie a rok poté

Na začátku září 2021 jsem spolu s rektory ostatních pěti zakládajících univerzit naší evropské sítě Eutopia v Bruselu přivítala rektory tří dalších univerzit, jež se nově staly členy naší sítě. Tato setkání byla velmi důležitá, a to z mnoha důvodů.
 

Novinky z EHSV

Komisařka Elisa Ferreira a předsedkyně EHSV Christa Schweng: Soudržnost musí být středobodem postpandemické Evropy

Politika soudržnosti má klíčový význam pro vytvoření nové vize pro Evropskou unii v období po pandemii COVID-19 – vize, která se zaměří na prosperitu, začleňování a udržitelnost z hlediska životního prostředí a v jejímž rámci bude plně zapojena organizovaná občanská společnost. To bylo hlavní sdělení předsedkyně EHSV Christy Schweng na zářijovém plenárním zasedání EHSV, jež podpořila rovněž Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

Svoboda sdělovacích prostředků musí zůstat naší prioritou

Evropský hospodářský a sociální výbor se připojuje k úsilí EU o zvrácení znepokojivého trendu, kdy ubývá svobody sdělovacích prostředků a narůstá omezování nezávislosti novinářů, což je způsobeno stále větším tlakem ze strany různých mocenských a obchodních struktur, špatnými platy, koncentrací vlastnictví sdělovacích prostředků a šířením falešných zpráv na sociálních médiích a prostřednictvím jiných kanálů.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng vítá priority a cíle stanovené v projevu o stavu Unie: Občanská společnost je klíčem k tomu, aby se ze slov staly činy

Silný důraz na oživení EU, zdravotní unii a digitalizaci, odhodlání bránit právní stát a zaměření na budoucnost Evropy: EHSV vítá tyto aspekty letošního projevu o stavu Unie, které jsou v souladu s jeho vlastními prioritami.

Obnovený závazek EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi musí přinést hmatatelné výsledky

EHSV obecně schvaluje novou strategii EU proti obchodování s lidmi na období 2021–2025, avšak zároveň upozorňuje na nutnost začlenit do této politiky sociální rozměr.

Dobrovolný návrat se může stát eufemismem pro vyhoštění, varuje EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá úsilí Komise harmonizovat opatření, jež upravují dobrovolný návrat migrantů a jejich opětovné začlenění v zemi jejich původu. Zároveň však má pochybnosti o tom, do jaké míry jsou některé předložené návrhy proveditelné, a také obavy, že by se dobrovolné návraty mohly zvrtnout ve vyhošťování migrantů z EU.

Umělá inteligence v Evropě: o všem nemohou rozhodovat algoritmy

Ve svých dvou stanoviscích k návrhům právních předpisů EU o umělé inteligenci vyzývá EHSV k úplnému zákazu přidělování sociálního kreditu a k zavedení mechanismu pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro lidi, kteří utrpěli újmu ze strany systému umělé inteligence.

EHSV poukazuje u příležitosti prvního unijního „Dne ekologické produkce“ na význam udržitelnějších, spravedlivějších a inkluzivnějších potravinových systémů

Organic Food

Vzhledem k tomu, že se Evropa po krizi COVID-19 již pomalu vzpamatovává, je nejvyšší čas přejít od slov k činům a provést strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. EHSV důrazně doporučuje podporovat transformaci evropských potravinových systémů, aby se staly environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelnějšími. Rovněž zdůrazňuje, že spolupráce (spíše než hospodářská soutěž) mezi subjekty v celém potravinovém řetězci má zásadní význam pro podporu odolnějšího a inkluzivnějšího potravinového systému, jenž by všem zajistil spravedlivý podíl.

Taxonomie v oblasti udržitelného financování: klíčový nástroj na podporu ekologických investic a k boji proti změně klimatu

EU potřebuje účinná a důrazná opatření, která by umožnila snížit emise a vyrovnat se se změnou klimatu. Balíček návrhů v oblasti udržitelného financování, s nímž přišla Evropská komise, by mohl v této souvislosti vést k vytvoření jasného, soudržného a komplexního rámce, který by umožnil rozvoj ekologičtější ekonomiky bez blokačních účinků.

8. fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu došlo k jasnému závěru, že tyto země patří do EU

Na fóru občanské společnosti zemí západního Balkánu, které uspořádal EHSV ve dnech 30. září až 1. října ve Skopje, se jasně ukázalo, jak jsou na tom země tohoto regionu, pokud jde o jejich nepopiratelné vyhlídky na přistoupení k EU a aktivní zapojení občanské společnosti do tohoto úsilí.

 

EHSV se připojuje k Evropské alianci pro suroviny

Dne 1. října se Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) oficiálně připojil k Evropské alianci pro suroviny (ERMA). Činnost této aliance zahájila Evropská komise dne 29. září 2020 a jejím cílem je posílit odolnost a strategickou autonomii, pokud jde o dodávky kritických surovin pro průmysl a společnost EU. Alianci ERMA v současné době tvoří více než 500 členů z EU i z dalších zemí.

Společným během za lepší Evropu

Dne 12. září se v Bruselu konal letošní 41. ročník závodu v běhu na 20 km. Závod byl věnován dvěma kampaním: jedné na propagaci Konference o budoucnosti Evropy, jejíž heslo zní „Budoucnost je ve vašich rukou“, a druhé s cílem podpořit boj proti rakovině a vybrat částku 10 000 EUR na boj proti tomuto onemocnění a na podporu výzkumu. V rámci této kampaně šlo 10 eur z každého registračního poplatku přímo na TELEVIE, což je charitativní akce, kterou pořádá ve frankofonní Belgii a v Lucembursku již od roku 1989 televizní stanice RTL-TVI ve prospěch vědeckého výzkumu boje proti rakovině dětí i dospělých.

 

Novinky ze skupin

Evropští zaměstnavatelé se pozastavují nad praktickými aspekty balíčku „Fit for 55“

Arnold Puech d‘Alissac, skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Pár týdnů poté, co byly předloženy legislativní návrhy v podobě balíčku „Fit for 55“ – tj. souboru opatření, jež souvisí s fondem na podporu oživení, který by měl podle návrhu Evropské komise umožnit dosáhnout do roku 2030 snížení emisí CO2 o 55 % –, zkoumají nyní navržená opatření evropští zaměstnavatelé. Ti sice plně podporují zvolený směr, pozastavují se však nad celou řadou praktických aspektů.

Pohled pracovníků na projev o stavu Unie v roce 2021

skupina Zaměstnanci v EHSV

V projevu o stavu Unie v roce 2021 chybí do jisté míry ambice a jasnost, i když jsou v něm pojmenovány prakticky všechny klíčové výzvy, jimž Evropa čelí.

Před změnou klimatu se již není kam schovat, a proto musíme urychleně dostát svým závazkům

prohlášení skupiny Různorodá Evropa

„Je nesporné, že vlivem lidské činnosti stoupla teplota v atmosféře, v oceánech i na pevnině. Změna klimatu se již projevuje ve všech obydlených oblastech po celém světě a člověk svou činností přispívá k mnoha změnám, jež jsou patrné v extrémních povětrnostních a klimatických jevech.“ (Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu ze srpna 2021).

Brzy v EHSV / kulturní akce

Budoucnost je ve vašich rukou – o jaké Evropě sníte?

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá ve dnech 18. a 19. listopadu seminář na téma Propojení EU (Connecting EU), který navazuje na bývalý seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích. Každoročně se zde scházejí odborníci na komunikaci z organizací občanské společnosti, které jsou v EHSV zastoupeny nebo s ním spolupracují. Akce se bude konat v prostorách nadace Calouste Gulbenkiana v Lisabonu.

Nasměrování finančních prostředků do ekologických a sociálních investic

Průmysl bude v důsledku opatření EU k odvrácení klimatické krize čelit velkým výzvám. Jak rozvíjet udržitelné financování v zájmu splnění cílů Zelené dohody pro Evropu a zároveň zajistit, aby evropský průmysl zůstal konkurenceschopný? Tato ožehavá otázka bude tématem webináře EHSV, který se bude konat dne 18. října.

Geopolitický rozměr Zelené dohody pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu nepochybně ovlivní naše vnější vztahy. Do jaké míry tomu tak bude, na to se pokusí nalézt odpověď účastníci hybridní konference, kterou v Bruselu 6. prosince pořádá EHSV ve spolupráci se Sítí OSN pro řešení udržitelného rozvoje (SDSN).