skupina Zaměstnanci v EHSV

Přiměřené minimální mzdy jsou klíčovým prvkem sociální soudržnosti a boje proti chudobě pracujících a nerovnosti. Mnoho lidí v Evropě však pracuje za velmi tvrdých podmínek, zejména pracovníci s nejistým zaměstnáním. Přestože je v některých zemích kolektivní vyjednávání dostatečně silné, aby zajistilo dobré pracovní podmínky, není tomu tak všude.

Chybějící sociální ochrana má katastrofální důsledky, zvláště když přibývají další problémy, jako tomu je za současné mimořádně závažné zdravotní a sociální krize vyvolané pandemií COVID-19.

Cílem návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, který předložila Evropská komise, je v této souvislosti zajistit, aby každý pracující v Evropě dostával mzdu umožňující důstojný život a aby bylo posíleno a rozšířeno kolektivní vyjednávání, při současném respektování rozdílných tradic členských států v oblasti sociálního dialogu. Prostřednictvím vnitrostátních akčních plánů dojednaných se sociálními partnery v rámci tripartity lze dosáhnout vzestupného sbližování mezd a zároveň bojovat proti jakékoli platové diskriminaci a chudobě pracujících.

S ohledem na naléhavost tohoto návrhu, zejména kvůli potížím způsobeným pandemií COVID-19, zpravodajka Cinzia del Rio uvedla: „Všichni pracovníci by měli dostávat spravedlivou a přiměřenou minimální mzdu stanovenou zákonem nebo kolektivním vyjednáváním, která by jim umožnila důstojný život a přístup k sociální ochraně. Řešení sociálního a mzdového dumpingu, značných mzdových nerovností a rostoucí chudoby pracujících, jež se dotýkají převážně mladých lidí, žen a znevýhodněných skupin, vyžaduje pevné evropské odhodlání.“

Stanovisko EHSV k návrhu této směrnice, které bylo přijato na plenárním zasedání EHSV dne 25. března 2021, uznává, že je naléhavě nutné a potřebné přijmout podobnou sadu opatření, že směrnice je přiměřeným a právně odůvodněným nástrojem (což potvrdilo i právní posouzení Rady EU) a že jsou zapotřebí ustanovení zajišťující respektování autonomie sociálních partnerů. (prp)