EESK Darba ņēmēju grupa

Adekvāta minimālā alga ir nozīmīgs sociālās kohēzijas elements, kam ir būtiska loma arī centienos mazināt gan nodarbinātu personu nabadzību, gan nevienlīdzību. Tomēr daudzi cilvēki, it īpaši nestabilas nodarbinātības apstākļos esoši darba ņēmēji Eiropā strādā ļoti smagos apstākļos. Dažās valstīs darba koplīguma slēgšanas sarunām ir pietiekami liela ietekme, lai nodrošinātu labus darba apstākļus, taču tas tā nav visur.

Sociālās aizsardzības trūkumam ir smagas sekas, it īpaši laikā, kad saasinās citas problēmas, kā tas notiek pašlaik, kad Covid-19 pandēmija izraisījusi brutālu krīzi veselības un sociālā nodrošinājuma jomā.

Tāpēc Eiropas Komisijas priekšlikuma direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā mērķis ir nodrošināt, ka visi strādājošie Eiropā saņem algu, kas padara iespējamu pienācīgu dzīvi, un ka tiek stiprinātas un paplašinātas darba koplīguma slēgšanas sarunas, vienlaikus respektējot dažādās dalībvalstu tradīcijas sociālā dialoga jomā. Ar valstu rīcības plāniem, kas saskaņoti trīspusējā sociālo partneru procesā, var panākt algu augšupēju konverģenci, vienlaikus apkarojot visa veida diskrimināciju atalgojuma jomā un mazinot nodarbinātu personu nabadzību.

Ņemot vērā priekšlikuma steidzamību, it īpaši saistībā ar Covid-19 radītajām grūtībām, ziņotāja Cinzia del Rio sacīja: “Visiem strādājošajiem būtu jāsaņem taisnīga un adekvāta likumā vai darba koplīguma slēgšanas sarunās noteikta minimālā alga, kas padara iespējamu pienācīgu dzīvi un nodrošina sociālo aizsardzību. Eiropai ļoti apņēmīgi jāvēršas pret sociālo dempingu, algu dempingu, lielu nevienlīdzību atalgojuma jomā un nodarbinātu personu pieaugušo nabadzību, kas galvenokārt skar jauniešus, sievietes un nelabvēlīgā situācijā esošas grupas.”

2021. gada 25. martā plenārsesijā pieņemtajā EESK atzinumā par ierosināto direktīvu minēts, ka steidzami īstenojams šāds pasākumu kopums, un atzīts, ka direktīva ir atbilstoša un juridiski pamatota izvēle (to apstiprina arī ES Padomes juridiskais novērtējums), kā arī norādīts uz normām, kas nodrošina sociālo partneru autonomijas respektēšanu. (prp)