Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Piisav miinimumpalk on sotsiaalse ühtekuuluvuse keskne element, mis aitab võidelda palgavaesuse ja ebavõrdsuse vastu. Paljud eurooplased töötavad väga karmides tingimustes, eriti ebakindlates töösuhetes töötajad. Kuigi mõnes riigis on kollektiivläbirääkimised piisavalt tõhusad, et tagada head töötingimused, ei ole see kõikjal nii.

Sotsiaalkaitse puudumisega kaasnevad tõsised tagajärjed, eriti kui ka teised probleemid kuhjuvad, nagu praeguse COVID-19 pandeemia põhjustatud ränga tervise- ja sotsiaalkriisi puhul.

Selles kontekstis esitas Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, mille eesmärk on tagada, et iga Euroopa töötaja teeniks inimväärset äraelamist võimaldavat töötasu ning et tõhustataks ja laiendataks kollektiivläbirääkimisi, arvestades samal ajal liikmesriikide erinevaid sotsiaaldialoogi tavasid. Koos sotsiaalpartneritega kolmepoolses protsessis kokku lepitud riiklikud tegevuskavad aitavad saavutada palkade ülespoole suunatud lähenemist, vältides igasugust palgadiskrimineerimist ja palgavaesust.

Arvestades ettepaneku pakilisust, mis tuleneb eelkõige COVID-19 pandeemia põhjustatud raskustest, märkis raportöör Cinzia del Rio: „Kõik töötajad peaksid saama õiglast ja piisavat miinimumpalka, mis on kehtestatud kas seadusega või kollektiivläbirääkimistega, et tagada inimväärne elu ja juurdepääs sotsiaalkaitsele. Sotsiaalse ja palgadumpingu, suure palkade ebavõrdsuse ja suureneva palgavaesusega, mis kõige enam mõjutab noori, naisi ja ebasoodsas olukorras olevaid rühmi, tuleb Euroopa tasandil otsustavalt tegeleda.“

Komitee arvamus kavandatava direktiivi kohta võeti vastu 25. märtsil 2021. aastal toimunud täiskogu istungjärgul ning selles kinnitatakse pakilist vajadust selliste meetmete järele, tunnistatakse direktiivi vastuvõtmise asjakohasust ja õiguslikku alust (nagu kinnitati ka ELi nõukogu õiguslikus hindamises) ning kiidetakse heaks klauslid, millega tagatakse sotsiaalpartnerite tegevusvabaduse austamine. (prp)