ETSK:n työntekijät-ryhmä

Riittävät vähimmäispalkat ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja työssä käyvien köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnan keskeinen osatekijä. Monet eurooppalaiset työskentelevät kuitenkin hyvin vaikeissa olosuhteissa. Tämä koskee erityisesti epävarmoissa työsuhteissa olevia työntekijöitä. Joissakin maissa työehtosopimusneuvottelut riittävät varmistamaan hyvät työolot, mutta näin ei kuitenkaan ole kaikkialla.

Sosiaalisen suojelun puuttuminen aiheuttaa vakavia seurauksia erityisesti silloin, kun lisäksi tulee muita ongelmia, kuten tällä hetkellä covid-19-pandemian aiheuttama ankara terveys- ja sosiaalikriisi.

Tässä yhteydessä Euroopan komission ehdotuksella direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa pyritään varmistamaan, että kukaan ei työskentele Euroopassa ilman asianmukaiseen toimeentuloon riittävää palkkaa ja että työehtosopimusneuvotteluja vahvistetaan ja laajennetaan kunnioittaen samalla jäsenvaltioiden erilaisia perinteitä työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa. Työmarkkinaosapuolten kanssa kolmikantaisesti sovittujen kansallisten toimintasuunnitelmien avulla palkkoja voidaan lähentää ylöspäin ja samalla torjua kaikenlaista palkkasyrjintää ja työssäkäyvien köyhyyttä.

Kun otetaan huomioon ehdotuksen kiireellisyys, erityisesti covid-19-pandemian aiheuttamien vaikeuksien keskellä, esittelijä Cinzia del Rio totesi: ”Kaikkien työntekijöiden olisi saatava oikeudenmukainen ja riittävä vähimmäispalkka, joka määräytyy joko lain tai työehtosopimusneuvottelujen mukaan ja jonka turvin he voivat elää ihmisarvoista elämää ja päästä sosiaalisen suojelun piiriin. Unionin on puututtava päättäväisesti sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen, suuriin palkkaeroihin ja työssäkäyvien lisääntyvään köyhyyteen, koska ne kohdistuvat suurelta osin nuoriin, naisiin ja muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin”.

ETSK:n täysistunnossa 25. maaliskuuta 2021 hyväksytyssä ETSK:n lausunnossa ehdotetusta direktiivistä tunnustetaan kyseisen toimenpidekokonaisuuden kiireellisyys ja tarve, direktiivin riittävyys ja lailliset perusteet (tätä tukee myös neuvoston oikeudellinen arviointi) sekä lausekkeet, joilla vahvistetaan työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kunnioittaminen. (prp)