Door de groep Werknemers van het EESC

Toereikende minimumlonen zijn cruciaal voor de sociale cohesie en de bestrijding van armoede onder werkenden en ongelijkheid. (Zeer) slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden komen in Europa echter veel voor, met name onder werknemers met onzekere banen. In sommige landen is het systeem van collectieve onderhandelingen sterk genoeg om goede arbeidsvoorwaarden te waarborgen, maar dat is niet overal het geval.

Een gebrek aan sociale bescherming heeft nefaste gevolgen, met name wanneer andere problemen toenemen, zoals thans het geval is met de verschrikkelijke gezondheids- en sociale crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Tegen deze achtergrond heeft het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie tot doel ervoor te zorgen dat iedereen in Europa een fatsoenlijk loon krijgt en dat de collectieve onderhandelingen worden versterkt en uitgebreid, terwijl tegelijkertijd de verschillende tradities op het gebied van sociale dialoog in de lidstaten worden geëerbiedigd. Door middel van nationale actieplannen, die in een tripartiet proces met de sociale partners worden overeengekomen, kan opwaartse convergentie van de lonen worden bereikt en kan tegelijkertijd loondiscriminatie van elke aard en armoede onder werkenden worden bestreden.

Gelet op de urgentie van het voorstel, met name in verband met de moeilijkheden als gevolg van COVID-19, zei rapporteur Cinzia Del Rio: “Alle werknemers moeten een billijk en toereikend minimumloon krijgen, dat hetzij bij wet, hetzij via collectieve onderhandelingen wordt vastgesteld, om een waardige levensstandaard en toegang tot sociale bescherming mogelijk te maken. Sociale en loondumping, grote loonongelijkheden en toenemende armoede onder werkenden, die met name jongeren, vrouwen en achtergestelde groepen treft, moeten worden aangepakt door middel van sterke Europese verbintenissen.

In het op 25 maart 2021 door de voltallige vergadering goedgekeurde EESC-advies over de voorgestelde richtlijn schaart het Comité zich achter de urgentie en noodzaak van maatregelen, de geschiktheid van en rechtsgrondslag voor een richtlijn (eveneens erkend door deRaad van de EU in zijn juridische beoordeling) en de clausules die respect voor de autonomie van de sociale partners waarborgen. (prp)