Tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet: byråkratiskt monster eller meningsfullt verktyg?

Av Antje Gerstein, medlem av Arbetsgivargruppen vid EESK

Den 23 februari lade kommissionen fram sitt förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Det innehåller en obligatorisk ram för företag när det gäller att identifiera och åtgärda negativa konsekvenser för miljön och de mänskliga rättigheterna i den egna organisationen – och hela värdekedjan.

Tyvärr ger förslaget i sin nuvarande form ingen möjlighet att uppnå målen. Det är viktigt att notera att kommissionens egen nämnd för lagstiftningskontroll pekar på allvarliga brister i konsekvensbedömningen. Exempelvis är problembeskrivningen otydlig och rapporten bör anpassas bättre till andra initiativ.

Medlagstiftarna bör sträva efter att avstå från bestämmelser som bara ålägger skyldigheter och snarare välja en mer processinriktad strategi som bygger på engagemang och skapande av tillit. Detta innebär att företagen bör förväntas utforma sina processer för tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter på ett sätt som är riskbaserat och står i proportion till deras potentiella och faktiska påverkan.

Eftersom företagen är beroende av rättssäkerhet och måste minimera ansvarsriskerna kan de känna sig tvingade att förkorta leveranskedjorna och dra sig tillbaka från regioner med potentiellt problematiska situationer i fråga om mänskliga rättigheter. Detta kan få allvarliga följder, eftersom världshandeln skulle ta skada och många arbetstagare i utvecklings- och tillväxtländer förlora sina arbeten.

Såväl i yttrandet från nämnden för lagstiftningskontroll som i EESK:s yttrande ”Hållbar bolagsstyrning” (INT/973) betonas behovet av regelmässig och politisk samstämmighet. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer är de riktmärken som tydligt anger alla aktörers skyldigheter och ansvar, och vi måste hålla oss till dessa.

Europaparlamentet och rådet måste välja: vill de ta fram en konstruktiv, partnerskapsbaserad, framtidssäkrad, resultatinriktad och realistisk strategi för hållbara globala leveranskedjor? Vill de säkerställa att parallella produktrelaterade initiativ i högre grad överensstämmer med varandra? I så fall återstår mycket arbete. Vi kan försäkra medlagstiftarna om att arbetsgivarna är fast beslutna att göra sitt för att säkerställa ett lyckat resultat. Detta direktiv berör våra medlemmars kärnverksamhet. Det måste bli rätt.


Läs hela texten i Arbetsgivargruppens nyhetsbrev: https://europa.eu/!vYX7Wq