Grassroots View – säsong 3, avsnitt 20 – Energikrisen

Ett av fyra hushåll i Europeiska unionen har inte råd med tillräcklig uppvärmning, kylning eller belysning i sitt hem. Vad innebär det för EU:s medborgare, och särskilt för dem som är mindre bemedlade? I det här avsnittet av Grassroots View analyserar vi energikrisens inverkan på vår vardag, tillsammans med Elena Mastantuono (EESK), Sonja van Renssen (Energy Monitor), Sabrina Iannazzone (EAPN, europeiska nätverket mot fattigdom) och Thomas Dorget (Confrontations Europe).

Tillgängliga språk:

Allt börjar med energi

Kära läsare!

Kriget i Ukraina och covid-19-pandemin har gett upphov till stor socioekonomisk oro runt om i hela Europa och världen. Nästan sju månader efter att kriget bröt ut sätter rädslan för stigande energipriser och osäker energiförsörjning, tillsammans med livsmedelsprisernas volatilitet och den globala inflationen, människors liv och välbefinnande på spel världen över. Situationen i Ukraina, med de långsiktiga konsekvenserna av de kraftigt stigande energipriserna, är således en av de frågor som kommer att dominera vårt arbete i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén under de kommande månaderna.

Kommande evenemang

Rakt på sak

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” delar EESK-ledamöter med sig av sina tankar kring viktiga frågor på EU:s dagordning. Den här gången har vi ställt följande fråga till EESK-ledamoten Judith Vorbach (föredragande för initiativyttrandet ”Social taxonomi – utmaningar och möjligheter”, som ska läggas fram vid plenarsessionen i september): Vilka vägar och utmaningar ligger framför oss på europeisk nivå när det gäller genomförandet av en social taxonomi i samband med förhandlingarna om den gröna taxonomin?

Judith Vorbach: En social taxonomi för hållbara investeringar

Syftet med EU-taxonomin är att styra investeringar mot hållbarhet genom att tillhandahålla ett transparent klassificeringssystem för investerare och företag. För närvarande är EU:s taxonomiförordning och dess genomförandeakter inriktade på klimat- och miljömål, kompletterade med sociala minimiskyddsåtgärder. EESK välkomnar de gröna målen men efterfrågar en helhetssyn på hållbarhet, så att taxonomin omfattar både miljömässig och social hållbarhet.

Föreställ dig Ukraina ...

I avsnittet ”Föreställ dig Ukraina ...” publicerar vi foton som visar kriget i Ukraina och dess efterverkningar. Det är ofta journalister som bidrar med den här sortens vittnesmål, eftersom det är de som reser till platser som vi inte kan ta oss till, för att samla spår av händelser och förhindra att de faller i glömska.

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en fråga om ett aktuellt ämne som står högt på EU:s dagordning. Inför septemberutgåvan talade vi med Lutz Ribbe, EESK-ledamot och ordförande för observationsgruppen för hållbar utveckling, om energikrisen och förnybar energi. EESK info frågar: Mot bakgrund av energikrisen kan vi se tendenser till en återgång till kol och kärnkraft eller en senareläggning av målen i den gröna given. Hur kan man möta dessa utmaningar med hjälp av förnybar energi?

Lutz Ribbe: Energikrisen och förnybar energi

I februari 2015 offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt paket om energiunionen, ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik”. Många bra förslag lades fram och en rad åtaganden gjordes, bland annat att drastiskt minska importberoendet, att konsekvent bredda utbudet av förnybar energi och att göra EU världsledande i fråga om förnybar energi. Det framhölls att medborgarna bör stå i centrum för politiken.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

I kolumnen ”Vår hemliga gäst” hittar du synpunkter och åsikter från personer vars uppfattningar, insatser och åtaganden är förebilder för andra. I detta nummer publicerar vi en artikel skriven av Olga Vegera och Vasyl Kusjmuns – medlemmar av den icke-statliga organisationen Promote Ukraine – om organisationens verksamhet i Bryssel och dess arbete för ett fritt Ukraina.

Olga Vegera och Vasyl Kusjmuns: ”Promote Ukraine” är det ukrainska civila samhällets röst i Europa

Hur europeiskt är Ukraina? Varför angreps landet? Måste det reformeras? Hur och var ser landet sin framtid? Detta var de frågor som vår icke-statliga organisation ”Promote Ukraine” inrättades för att besvara 2014.

EESK-nyheter

Det organiserade civila samhället i EU sviker inte Ukraina

Den 19 juli höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en högnivåkonferens i Kraków om biståndet till och återuppbyggnaden av Ukraina, där den lovade att fullt ut stödja det krigshärjade landet på alla områden.

EU:s ekopris 2022: EESK har valt ut sina finalister!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är stolt över att tillkännage finalisterna, per kategori, för EU:s första ekopris, som anordnas i samarbete med kommissionen och andra partner för att belöna framstående insatser i den europeiska ekologiska värdekedjan. Vinnarna i respektive kategori kommer att tillkännages den 23 september, EU:s ekodag, vid en särskild ceremoni med EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski.

Det tjeckiska EU-ordförandeskapet satsar på nytänk, återuppbyggnad och vitalisering i Europa

”Uppdrag Europa: nytänk, återuppbyggnad och vitalisering.” Så lyder det officiella mottot för Tjeckiens ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som inleddes den 1 juli 2022. Fokus för ordförandeskapet är att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina, minska EU:s beroende på energiområdet och främja unionens framtida strategiska oberoende.

EESK:s och ReK:s ordförande diskuterar gemensamma utmaningar inför Europas framtid

Vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) plenarsession i juli diskuterade dess ordförande Christa Schweng och Europeiska regionkommitténs (ReK) nyvalde ordförande Vasco Alves Cordeiro nya möjligheter till gemensamma åtgärder och samarbete mellan de båda kommittéerna.

Det är hög tid att västra Balkan investerar i sina ungdomar

För att säkerställa ett större välstånd för sina medborgare i framtiden måste regeringarna på västra Balkan ta itu med de problem som ungdomar konfronteras med, eftersom de har en central roll i denna framtid. Tillräckliga och tydliga budgetanslag för utveckling av ungdomspolitiken, och att man involverar ungdomar i anslutningsprocessen till EU, är förutsättningar för att underlätta positiva förändringar och förbättra ungdomars situation i regionen.

Våld mot kvinnor måste erkännas som ett EU-brott

Vid plenarsessionen i juli diskuterade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) jämställdhet och kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av könsrelaterat våld med Cristina Fabre från Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Den sociala dimensionen måste inkluderas i de nya reglerna om hållbara produkter

Vid sin plenarsession i juli uppmanade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) kommissionen att stärka de sociala aspekterna av viktiga förslag för att göra EU:s regler om hållbara produkter, ekodesign och hållbara textilier samstämmiga.

EU:s färdplan för säkerhet och försvar: EESK uppmanar medlemsstaterna att agera enhälligt och beslutsamt

I ett färskt yttrande ställer sig Europeiska ekonomiska och sociala kommittén fullt ut bakom EU:s färdplan för kritisk teknik för säkerhet och försvar, som är särskilt läglig på grund av kriget i Ukraina. 

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA måste utnyttja sin inneboende kraft för att visa vägen inom handel, teknik och innovation

Vid sin plenarsession i juli argumenterade EESK för att det nya handels- och teknikrådet kan bli ett innovativt verktyg för både EU och USA i samarbetet för att skapa en säkrare och mer välmående värld, på grundval av principerna om hållbar utveckling och demokratiska värden. Rådet är utformat för att vara en deltagandeprocess och måste därför visa sin öppenhet och sitt starka engagemang med det civila samhället och berörda parter.

En starkare inre marknad genom enhetlig beskattning av den digitala ekonomin

I ett förberedande yttrande framhåller EESK vikten av en samordnad EU-lagstiftning som fastställer skattesatser för företag som tillhandahåller digitala tjänster. Detta kommer att säkerställa ett tillväxtvänligt företagsklimat och gynna den inre marknaden, samtidigt som man slipper de skillnader som separata nationella initiativ annars skulle ge upphov till.

Skattereglerna för gränsöverskridande distansarbete måste uppdateras och förenklas

Hur skulle löner och företagsvinster kunna beskattas på ett sätt som tillgodoser behoven i dagens arbetsmiljö? I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i juli tar EESK upp denna utmaning, och välkomnar och uppmuntrar samtidigt ökat distansarbete.

Den digitala omställningen måste vara rättvis – mänskliga rättigheter och mänsklig kontroll måste fortsatt stå i centrum

Många européer har ännu inte tillräcklig digital kompetens, och de flesta nationella myndigheter har ännu inte genomfört digitala lösningar. Att kräva att människor ska ha en digital identitet för åtkomst till vissa tjänster av allmänt intresse kan leda till en situation som är sämre för alla parter – ett ansenligt antal européer kan komma att nekas rätten till åtkomst till dessa tjänster.

Nyheter från grupperna

Tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet: byråkratiskt monster eller meningsfullt verktyg?

Av Antje Gerstein, medlem av Arbetsgivargruppen vid EESK

Den 23 februari lade kommissionen fram sitt förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Det innehåller en obligatorisk ram för företag när det gäller att identifiera och åtgärda negativa konsekvenser för miljön och de mänskliga rättigheterna i den egna organisationen – och hela värdekedjan.

Vinter, gas och uppvärmning

Av Arbetstagargruppen

EU befinner sig i en knipa efter många år av vårdslöshet och ogrundad optimism i energifrågor. Nedlagda kärnkraftverk, som mestadels ersatts med gas eller kol (med tiotusentals ytterligare förtida dödsfall varje år till följd), ett beroende av naturgas som ett enkelt och billigt (och på senare tid även grönt) alternativ och en energimarknad som är illa rustad för kriser och för en hög andel förnybar energi bidrar till att denna vinters kyla ser särskilt hotande ut.

Volontärer: viktiga aktörer i de europeiska samhällena

Av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK

Den informella och den formella volontärverksamhet som bedrivits under covid-19-pandemin och det bistånd som getts till ukrainska flyktingar har visat på volontärarbetets fortsatt viktiga bidrag till samhället i stort. Volontärarbete spelar en central roll i att bygga upp socialt kapital och främja social delaktighet och sammanhållning. Det bidrar också väsentligt till personlig utveckling och är det tydligaste exemplet på medborgardeltagande och aktivt medborgarskap.