Tillgängliga språk:

Bästa läsare!
Varje år under denna månad firar vi Internationella kvinnodagen, men i år är den 8:e mars återigen en sorglig påminnelse om hur mycket arbete som återstår för att se till att kvinnor kan delta fullt ut i samhället.

Kvinnor är underrepresenterade i de politiska och ekonomiska beslutsfattande organen, har en lägre sysselsättningsgrad och tjänar mindre än män.

Dessutom har den pågående pandemin och den globala ekonomiska krisen tydligt visat att kvinnor, vid sidan av ungdomar, är den grupp som betalar det högsta priset och att många svåruppnådda framsteg som gjorts under de senaste årtiondena riskerar att omintetgöras. Slutligen bär kvinnor bördan av obetalt hushålls- och omsorgsarbete, och en påtvingad samlevnad i tider av nedstängning leder på många håll till en ökning av antalet fall av könsrelaterat våld.

Kommande evenemang

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

I vår marsupplaga har vi bett Baiba Miltoviča, ordförande för sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, att ge EESK infos läsare sin syn på järnvägstransporternas roll när det gäller målen i den europeiska gröna given – inte minst under 2021, som har utropats till Europaåret för järnvägen. (ehp)

Utveckling av ett mer motståndskraftigt och effektivt järnvägssystem

EESK info frågar: ”Detta år har utsetts till Europaåret för järnvägen. Huvudsyftet med projektet är att bidra till att uppnå den europeiska gröna givens mål på transportområdet med särskilt fokus på järnvägstransporternas roll.
Mot denna bakgrund, vilken är din syn på hur järnvägstransporterna kan öka på ett dynamiskt sätt?”

Baiba Miltoviča, TEN-sektionens ordförande

Europeiska unionen har utsett detta år till Europaåret för järnvägen i syfte att uppmuntra medborgarna att använda tåget mer i sina dagliga liv. De främsta orsakerna till att människor inte väljer tåget dagligen varierar från ett EU-land till ett annat. Det handlar framför allt om att biljettpriserna inte är konkurrenskraftiga, att det råder brist på komfort och förbindelser samt att restiderna är långa...

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi en hemlig gäst, en välkänd person som ger sin syn på aktuella frågor – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och göra oss mer medvetna om dagens omvärld. I mars månads upplaga har vi glädjen att presentera Herman Van Rompuy, Europeiska rådets första ordförande, som ger oss sitt perspektiv på Europas nuvarande utmaningar.

Herman Van Rompuy, ordförande för European Policy Centre, är en belgisk och europeisk politiker och Belgiens före detta premiärminister (2008–2009). I sin roll som ordförande för Europeiska rådet (2009–2014) spelade han en viktig roll i EU:s svar på finanskrisen och för att stärka ramverket för den europeiska ekonomiska styrningen.

 

Herman van Rompuy: ”Det här är ingen tid för domedagsprofeter”

Sedan 2008 har flera kriser följt på varandra, vilket har kallats en ”multipel kris”. Många undrar helt enkelt vad som kommer att hända härnäst, vilket visar hur rädslan och osäkerheten har ökat. Det stämmer att de flesta kriser kommer utifrån. Men ändå. Unionen har lyckats undanröja alla de farliga hinder som ibland har hotat dess existens. Vi är bra på det, men samtidigt stöter vi också på positiva utmaningar. Är vi fortfarande lika bra på att ta itu med dem?

Jag är hoppfull när jag ser hur unionen drar nytta av återhämtningsfonden som är utformad för att bekämpa pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser i syfte att påskynda miljörelaterad och digital omställning! Vi kombinerar krishantering med en långsiktig vision, och det är det som är svårast att göra i dagens politik som är fixerad vid kortsiktigt tänkande och handlande.

EESK-nyheter

Konferensen om Europas framtid: Kommittén är fast besluten att aktivt bidra till konferensens framgång

Anförande av EESK:s ordförande Christa Schweng

Jag välkomnar undertecknandet av den gemensamma förklaringen mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet om konferensen om Europas framtid. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser fram emot att aktivt bidra till debatten och bjudas in som observatör.

Inte bara grön och digital: Europas framtid måste också bli mer demokratisk

Återuppbyggnaden efter pandemin måste bli ett tillfälle att bygga upp Europa på en ny grund av demokratiskt deltagande. Vid det civila samhällets dagar 2021 framfördes att det vore ett stort misstag om så många människors öde och framtid skulle avgöras av så få.

Det civila samhällets dagar anordnades av EESK den 1–5 mars på temat ”En hållbar återhämtning för EU-medborgarnas framtid” och omfattade fem dagars interaktiva onlinedebatter med över 1 400 deltagare och tittare som anslöt ända från Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Det civila samhället är redo att hjälpa EU att hantera de utmaningar som digital finansiering innebär

Digitala finanser måste regleras snarast och Europeiska kommissionen har slagit in på rätt väg i detta hänseende. Detta är huvudbudskapet i tre EESK-yttranden som antogs vid plenarsessionen i februari, där kommittén uttrycker sitt stöd för kommissionens senaste förslag till reglering av den digitala finanssektorn.

EU:s återhämtning – det organiserade civila samhällets deltagande är avgörande

De nationella planerna för återhämtning och resiliens skulle bli mer effektiva och ändamålsenliga om organisationer i det civila samhället gjordes delaktiga i ett tidigare skede och i större utsträckning. Det är huvudbudskapet i resolutionen om det organiserade civila samhällets deltagande i arbetet med de nationella planerna för återhämtning och resiliens – vad fungerar och vad fungerar inte?, som antogs vid EESK:s plenarsession i februari och presenterades under en debatt med EESK:s ordförande Christa Schweng och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för budget och administration.

EESK efterlyser enklare och rättvis beskattning i och utanför EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) stöder i stort kommissionens lagstiftningsförslag om effektivare och rättvisare beskattning och lovordar samordningen av dem på global nivå.

I sitt yttrande som antogs av plenarförsamlingen den 24 februari ställer sig EESK helt bakom kommissionens paket för rättvis och enkel beskattning.

I EU:s ekonomiska strategi för 2021 bör större fokus läggas på sociala frågor, anser EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit sin ståndpunkt vad gäller EU:s ekonomiska prioriteringar för 2021. Kommittén välkomnar de ansatser som görs i strategin för att ta itu med utmaningarna som följer av covid-19-pandemin inom ramen för den europeiska gröna given, men är besviken över att det i kommissionens förslag ägnas alltför lite uppmärksamhet åt sociala frågor. EESK varnar även för riskerna med att fasa ut stödåtgärderna för tidigt och förespråkar nya finanspolitiska regler som speglar de verkliga sociala och ekonomiska förhållandena efter pandemin.

EU:s renoveringsstrategi är absolut nödvändig

EU-strategin En renoveringsvåg för Europa är absolut nödvändig och oumbärlig för Europeiska unionen och dess medborgare. I ett yttrande som utarbetats av Pierre Jean Coulon och Laurențiu Plosceanu och som antogs vid plenarsessionen i februari stöder EESK kommissionens förslag om renovering av byggnader som ett sätt att ”miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv”.

EESK åtar sig att ge ett väsentligt bidrag till kommissionens nya initiativ

Uttalande om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, insyn i lönesättningen och strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

Vi ser fram emot att arbeta på följande tre viktiga initiativ från Europeiska kommissionen: meddelandet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, förslaget till direktiv om att stärka tillämpningen av principen om lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete för män och kvinnor genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer samt strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

Nyheter från grupperna

EU är väl rustat för att nå sina industriella mål

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

EESK:s arbetsgivargrupps sammanträde med kommissionsledamot Thierry Breton

Covid-19-pandemin har visat att det krävs en fullt fungerande inre marknad för att vi ska kunna uppnå verklig motståndskraft. Detta var huvudbudskapet från Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, som deltog vid Arbetsgivargruppens extra sammanträde (den 1 mars) för att diskutera en rad olika ämnen, från insättandet av vaccin till EU:s reviderade industristrategi och en hållbar återhämtning för Europa.

Internationella kvinnodagen: varför den fortfarande behövs

Av Maria Nikolopoulou, medlem av EESK:s Arbetstagargrupp

Är det fortfarande rimligt att fira Internationella kvinnodagen den 8 mars? Det har gått över 110 år sedan Clara Zetkin föreslog att internationella arbetarkvinnornas dag skulle inrättas, och det är över 40 år sedan Förenta nationernas dag för kvinnors rättigheter och internationell fred instiftades. Samhället har förändrats under det senaste århundradet.

EESK:s studie om det civila samhällets insatser mot covid-19

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Vid Mångfald Europas högnivåkonferens ”Civilsamhällesorganisationerna under och efter covid-19: Vilka utmaningar och vilken framtid?” den 12 mars presenterade gruppen den nya studien ”The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe”.

Snart på EESK / kulturella evenemang

8 mars: Internationella kvinnodagen

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen står Europeiska ekonomiska och sociala kommittén värd för en utställning som är helt och hållet virtuell, på temat Artivism for Gender Equality.

Utställningen omfattar en serie av 25 affischer som lyfter fram kamper för jämställdhet och kvinnors rättigheter samt återspeglar Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål nr 5 om jämställdhet.

Utställningen anordnas tillsammans med Women Engage for a Common Future, ett ideellt nätverk som arbetar för en jämställd och frisk värld för alla.

Missa inte chansen att ta del av utställningen här och videon från invigningen!

Detta kulturevenemang anordnas i samarbete med den gemensamma kommittén för lika möjligheter och mångfald (Copec).(ck)

En gemensam fotoutställning Afrika–EU i anslutning till det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

En utställning med den portugisiska konstnären Ana Carvalho på temat Afrika i Lissabon belyser den afrikanska kulturens närvaro och inflytande i Lissabon, medan den afrikanska konstnären José Pereira från Kap Verde genom utställningen Ubuntu slår ett slag för fredlig samexistens, acceptans av olikheter och solidaritet.

Den 2 mars invigde EESK den gemensamma fotoutställningen Afrika–EU vid ett online-evenemang i närvaro av Cillian Lohan, vice ordförande med ansvar för kommunikation, Carlos Trindade, ordförande för uppföljningskommittén AVS–EU, och de två fotograferna. Invigningen ägde rum i anslutning till sammanträdet i uppföljningskommittén AVS–EU, ett permanent organ som är en del av EESK:s sektion för yttre förbindelser.

EESK:s Online Talks – Kolla in oss på nätet!

Visste du att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser till att vanliga människor runt om i Europa får möjlighet att framföra sina synpunkter om Europas utveckling?

Boka ditt besök online för att få veta mer om varför samråd, dialog och konsensus står i centrum för vårt arbete som företrädare för det organiserade civila samhället (inbegripet arbetsgivare, fackföreningar och olika grupper som till exempel yrkessammanslutningar, föreningar i lokalsamhället, jordbrukarorganisationer, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer och många fler). (cl)