Tematická študijná skupina Služby všeobecného záujmu

Úlohou tematickej študijnej skupiny Služby všeobecného záujmu je nabádať príslušné európske a vnútroštátne orgány, aby zaručili právo na prístup ku kvalitným službám v kontexte udržateľného rozvoja a sociálnej súdržnosti a zabezpečili, aby sa toto právo opieralo o právne a regulačné ustanovenia, ktoré ho vymedzujú a stanovujú, ako sa bude uplatňovať v každej oblasti. Služby všeobecného záujmu sú ústredným prvkom európskeho hospodárskeho, sociálneho a právneho systému a nosným pilierom európskeho sociálneho modelu a sociálneho trhového hospodárstva.

Verejný sektor má jasnú politickú a finančnú zodpovednosť za koordináciu poskytovania týchto služieb. Nie je vhodné dovoliť, aby boli čisto pod vplyvom trhu. Neziskové organizácie a hlavne sociálne podniky preukázali svoje schopnosti poskytovať vynikajúce služby všeobecného záujmu.

Ukázalo sa, že zabezpečenie pozitívneho vzájomného pôsobenia medzi rozsiahlym európskym trhom a požiadavkami voľného pohybu, voľnej hospodárskej súťaže, efektívnosti, konkurencieschopnosti a hospodárskej dynamiky na jednej strane a cieľmi všeobecného záujmu na strane druhej je dlhým a zložitým procesom. V tejto oblasti sa dosiahlo veľa úspechov, ale zostali aj nevyriešené problémy, čoho dôkazom je Európsky pilier sociálnych práv.

Toto spoločenstvo hodnôt ponúka širokú škálu prístupov k organizácii služieb všeobecného záujmu podľa krajiny, regiónu a odvetvia. Táto rôznorodosť situácií je pre európsku integráciu výzvou. Ani zďaleka však nejde o neprekonateľnú prekážku, ale o príležitosť vytvoriť rámec slúžiaci všeobecnému záujmu v neustále sa meniacom hospodárskom a sociálnom kontexte, a to vytvorením súboru zásad platných pre všetky služby všeobecného záujmu.