Tematická študijná skupina Energetika

This page is also available in

Cieľom tematickej študijnej skupiny Energetika je prepojiť program EHSV v oblasti energetiky so širším kontextom energetických politík EÚ a presadzovať silnú úlohu občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť úspešnú transformáciu energetiky.

Verejná účasť na príprave a uplatňovaní politických opatrení prispieva k zodpovednosti a samotnej transformácii a pomáha pri plnení cieľov energetickej politiky EÚ. V záujme podpory takéhoto dialógu členovia tematickej študijnej skupiny organizujú vypočutia a  konferencie a aktívne sa zúčastňujú na podujatiach externých organizácií. EHSV privítal rámec energetickej únie vytvorený Európskou komisiou a zaoberal sa ním vo svojich odvetvovo i prierezovo zameraných stanoviskách a verejných vypočutiach.

Tematická študijná skupina Energetika mala dôležitú úlohu pri príprave projektov z vlastnej iniciatívy v oblasti energetiky a diskusii o nich a pri vytváraní sietí s odborníkmi v oblasti energetiky a tvorcami politík v Bruseli i mimo neho. Významne tiež prispela k uznaniu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako silného zástancu energetických systémov zamerané na občanov.