Tematická študijná skupina Doprava

This page is also available in

Tematická študijná skupina Doprava pôsobí ako interná expertná skupina sekcie TEN pre otázky dopravy, najmä ako orgán na predvídanie nových výziev a vypracúvanie a skúmanie nových myšlienok a koncepcií. To znamená, že tematická študijná skupina Doprava sa snaží uvažovať o perspektívach a myšlienkach, ako aj o celkovej úlohe, ktorú môže mať EHSV ako zástupca európskej občianskej spoločnosti pri formovaní budúcnosti Európy v oblasti dopravy.

Táto tematická študijná skupina pracuje na týchto témach:

Participatívny dialóg o politike TEN-T

Tematická študijná skupina Doprava sa usiluje o vytvorenie dialógu medzi orgánmi verejnej správy, zainteresovanými subjektmi a občianskou spoločnosťou o koridoroch základnej siete TEN-T. Táto koncepcia bola iniciovaná na konferencii v Malmö s názvom Formovanie budúcnosti koridorov základnej siete a opätovne potvrdená na konferencii v Miláne s názvom Lepší dialóg v záujme inteligentnej a udržateľnej dopravy.

Aby sa podporil tento obojsmerný participatívny dialóg, bola spustená on-line platforma Hovorme o doprave.

Udržateľná doprava

Dohovor COP 21 z Paríža všetkých jeho signatárov zaväzuje urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov. Toto znižovanie vo veľkej miere závisí od dopravy, ktorá je druhým najväčším emitentom skleníkových plynov. V tejto súvislosti sa tematická študijná skupina zamerala na Dosah záverov konferencie COP 21 na európsku dopravnú politiku (TEN/582), po čom nasledovalo stanovisko na tému Dekarbonizácia dopravy (TEN/609).

Súbor opatrení v oblasti mobility

Tematická študijná skupina Doprava bola dôležitým partnerom spravodajcov pre balík opatrení v oblasti mobility a pozorne monitorovala témy z balíka mobility Európskej komisie na rok 2017, ako sú opatrenia v oblasti prístupu na trh, presadzovanie sociálnych právnych predpisov a spoplatňovanie ciest.

Downloads

Presentation of the PSG