Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Moldavsko

This page is also available in

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskom bola podpísaná 27. júna 2014 a platnosť nadobudla 1. júla 2016.

V inštitucionálnych, všeobecných a záverečných ustanoveniach dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (článok 442) sa ustanovuje zriadenie platformy občianskej spoločnosti, ktorej úlohou je podporovať pravidelné stretnutia zástupcov občianskej spoločnosti oboch strán v záujme ich pravidelného informovania o vykonávaní tejto dohody a v záujme získavania príspevku k vykonávaniu dohody. Platforma týmto spôsobom dopĺňa politické orgány, ktoré existujú v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, a organizáciám občianskej spoločnosti z oboch strán umožňuje monitorovať implementačný proces z pohľadu občianskej spoločnosti a pripravuje odporúčania príslušným orgánom.

Zloženie platformy sa ustanovuje v článku 442, v ktorom sa uvádza, že platforma pozostáva zo zástupcov občianskej spoločnosti na strane EÚ, vrátane členov EHSV, a zástupcov občianskej spoločnosti na strane Moldavska.

Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Moldavsko vznikla 10. mája 2016 a tvoria ju členovia za každú stranu. EÚ v nej zastupujú členovia EHSV a členovia pochádzajúci zo sietí európskej občianskej spoločnosti (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe a fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva).

Platforma predkladá odporúčania Rade pre pridruženie (ministri). Výbor pre pridruženie (vyšší štátni úradníci) a Parlamentný výbor pre pridruženie majú okrem toho povinnosť udržiavať pravidelné kontakty s jej zástupcami, aby sa oboznámili s jej názormi na dosahovanie cieľov dohody o pridružení (článok 443).