ELi ja Moldova kodanikuühiskonna platvorm

ELi ja Moldova assotsieerimislepingule kirjutati alla 27. juunil 2014 ja see jõustus täielikult 1. juulil 2016.

ELi ja Moldova assotsieerimislepingu institutsiooniliste, üldiste ja lõppsätetega (artikkel 442) nähakse ette sellise kodanikuühiskonna platvormi loomine, mille ülesanne on edendada mõlema poole kodanikuühiskonna esindajate korrapäraseid koosolekuid, „et hoida neid teavitatuna käesoleva lepingu rakendamisest ja et nad annaksid sellesse oma panuse“. Seega täiendab platvorm ELi ja Moldova assotsieerimislepingu raames olemas olevaid poliitilisi organeid ja võimaldab kummagi poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida rakendamisprotsessi kodanikuühiskonna vaatepunktist ning valmistada ette oma soovitusi asjaomastele asutustele.

Platvormi liikmeskond on sätestatud artiklis 442, mille järgi koosneb see „ELi poolelt kodanikuühiskonna esindajatest, sealhulgas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest, ja Moldova Vabariigi poolelt kodanikuühiskonna esindajatest“.

ELi ja Moldova kodanikuühiskonna platvorm asutati 10. mail 2016 ja sellel on liikmeid kummaltki poolelt. ELi poolel hõlmab see Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeid ning Euroopa kodanikuühiskonna võrgustike liikmeid (BusinessEurope, Euroopa teenuste foorum, Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon, Euroopa Avaliku Sektori Töötajate Ametiühingute Liit, Euroopa Tarbijaühistute Ühendus, Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ning idapartnerluse kodanikeühenduste foorum).

Platvorm võib anda soovitusi assotsiatsiooninõukogule (ministrite tasand); lisaks sellele on assotsiatsioonikomitee (kõrgemate ametnike tasand) ja parlamentaarne assotsiatsioonikomitee kohustatud pidama korrapäraselt sidet selle esindajatega, et saada teada nende arvamustest assotsieerimislepingu eesmärkide saavutamise kohta (artikkel 443).