ES un Moldovas pilsoniskās sabiedrības forums

ES un Moldovas asociācijas nolīgums tika parakstīts 2014. gada 27. jūnijā un pilnībā stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Minētā nolīguma institucionālie, vispārīgie un nobeiguma noteikumi (442. pants) paredz izveidot pilsoniskās sabiedrības forumu, kura uzdevums ir veicināt regulāras abu pušu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmes, “lai informētu viņus un apkopotu viņu pienesumu šā nolīguma īstenošanai”. Tādējādi forums papildina politiskās struktūras, kas izveidotas ar ES un Moldovas asociācijas nolīgumu, un dod iespēju abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām uzraudzīt īstenošanas procesu no pilsoniskās sabiedrības viedokļa un sagatavot ieteikumus attiecīgām iestādēm.

Foruma dalībnieku sastāvs ir noteikts 442. pantā: “Tas sastāv no pārstāvjiem no ES pilsoniskās sabiedrības, tostarp Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvjiem, un Moldovas Republikas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem (..).”

ES un Moldovas pilsoniskās sabiedrības forumu izveidoja 2016. gada 10. maijā, un tajā ir locekļi no abām Pusēm. No ES tajā darbojas EESK locekļi un locekļi no Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkliem (BusinessEurope, Eiropas Pakalpojumu forums (ESF), Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC), Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija (EPSU), Euro Coop, Eiropas Invaliditātes forums (EIF) un Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forums).

Forums var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei (ministru līmenī); arī Asociācijas komitejai (vecāko civildienesta ierēdņu līmenī) un Parlamentārajai asociācijas komitejai ir jāuztur regulāri kontakti ar foruma pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli par asociācijas nolīguma mērķu sasniegšanu (443. pants).