Monitorovací výbor AKT – EÚ

Monitorovací výbor AKT – EÚ je zložený z členov EHSV a zástupcov hospodárskych a sociálnych záujmových skupín AKT, ktorých vymenúvajú medzinárodné organizácie zamestnávateľov, pracovníkov, poľnohospodárov, spotrebiteľov a družstiev.

Monitorovací výbor pravidelne zasadá a jeho úlohou je organizácia rôznych činností s hospodárskymi a sociálnymi záujmovými skupinami AKT. Usmerňuje EHSV pri plnení mandátu, ktorý mu bol udelený na základe článku 4 Protokolu č. 1 Dohody z Cotonou: „Konzultačné zasadnutia a zasadnutia hospodárskych a sociálnych partnerov AKT-ES organizuje Hospodársky a sociálny výbor Európskej únie.“

Monitorovací výbor AKT – EÚ zodpovedá aj za riadenie vzťahov a činností na celoafrickej úrovni (zasadnutia hospodárskych a sociálnych záujmových skupín s Hospodárskym, sociálnym a kultúrnym výborom Africkej únie).

Downloads

Programme 2020-2023