Komitet Monitorujący AKP–UE

This page is also available in

Komitet Monitorujący AKP–UE składa się z członków EKES-u i przedstawicieli grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP powoływanych przez międzynarodowe organizacje zrzeszające pracodawców, pracowników, rolników, konsumentów i spółdzielnie.

Komitet Monitorujący odbywa regularne posiedzenia i odpowiada za organizację różnych działań we współpracy z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP. Kieruje działaniami EKES-u związanymi z realizacją mandatu przyznanego mu na mocy art. 4 protokołu nr 1 do umowy  z Kotonu: „Posiedzenia konsultacyjne oraz obrady podmiotów gospodarczych i społecznych AKP–WE są organizowane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej”.

Komitet Monitorujący AKP–UE odpowiada też za kierowanie stosunkami i działaniami na szczeblu panafrykańskim (posiedzenia grup interesów gospodarczych i społecznych Afryka–UE oraz stosunki z Radą Ekonomiczną, Społeczną i Kulturalną Unii Afrykańskiej).

Downloads

Programme 2020-2023