Комитет за наблюдение „АКТБ – ЕС“

В състава на Комитета за наблюдение „АКТБ – ЕС“ влизат членове на ЕИСК и представители на групите, изразяващи икономически и социални интереси от държавите от АКТБ, като последните се предлагат от международните организации на работодателите, работниците, земеделските стопани, потребителите и кооперациите.

Този Комитет за наблюдение, който заседава редовно, отговаря за организирането на различни дейности с групите, изразяващи икономически и социални интереси, от държавите от АКТБ. Той направлява ЕИСК при неговото изпълнение на мандата, възложен съгласно Протокол 1, член 4 от Споразумението за партньорство от Котону: „ Икономическият и социален комитет на ЕС организира консултативните заседания и заседанията на икономическите и социалните оператори от АКТБ – ЕС“.

Комитетът за наблюдение „АКТБ – ЕС“ отговаря също така за насочването на отношенията и дейностите на панафриканско равнище (заседанията на групите, изразяващи икономически и социални интереси, от държавите от Африка – ЕС и отношенията с Икономическия, социален и културен комитет на Африканския съюз).

Downloads

Programme 2020-2023