ES un ĀKK koordinācijas komiteja

ES un ĀKK koordinācijas komitejā darbojas EESK locekļi un ĀKK jeb Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu ekonomisko un sociālo interešu grupu pārstāvji, kurus izvirza starptautiskās darba devēju, darba ņēmēju, lauksaimnieku, patērētāju un kooperatīvu organizācijas.

Šī koordinācijas komiteja regulāri rīko sanāksmes un ir atbildīga par dažādiem pasākumiem ar ĀKK ekonomisko un sociālo interešu grupām. Tā rūpējas par to, lai EESK īstenotu pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Kotonū Partnerattiecību nolīguma 1. protokola 4. pantu: “ĀKK un ES ekonomikas un sociālās jomas dalībnieku apspriedes un sanāksmes organizē Eiropas Savienības iestāde Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.”

ES un ĀKK koordinācijas komiteja ir atbildīga arī par attiecībām un pasākumiem visas Āfrikas mērogā (Āfrikas un ES ekonomikas un sociālo interešu grupu sanāksmes un attiecības ar Āfrikas Savienības Ekonomikas, sociālo lietu un kultūras komiteju).

Downloads

Programme 2020-2023