Grundlæggende rettigheder og borgerrettigheder

EU er ikke kun et fælles marked, det er også en union af fælles værdier, som former den europæiske identitet. Disse værdier er indeholdt i traktaten om Den Europæiske Union og omfatter tillige de rettigheder, frihedsrettigheder og principper, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder: de "udelelige og universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; [EU] bygger på demokrati- og retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed."

Chartret samler alle personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som folk i EU nyder godt af, i én tekst og gælder for EU-institutioner og medlemsstaterne, når de implementer EU‑lovgivningen.

Enhver statsborger i en medlemsstat er automatisk unionsborger i tilgift til dennes nationale statsborgerskab. Unionsborgerskabets rettigheder omfatter bl.a. retten til frit at bevæge sig og tage bopæl i EU. En gruppe på mindst en million EU-borgere kan anmode Kommissionen direkte om at foreslå et specifikt initiativ (det europæiske borgerinitiativ).

EØSU er meget aktiv med hensyn til at fremme de grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet, og navnlig i bekæmpelsen af diskrimination på grundlag af race, etnisk oprindelse, handicap og køn.