Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV

This page is also available in

Jednotne v záujme budúcnosti Európy: nová predsedníčka je odhodlaná obnoviť jednotu a dobré meno EHSV a dokázať jeho prínos ovplyvňovaním tvorby politiky na úrovni EÚ

 

Christa Schweng z Rakúska sa stala 33. predsedníčkou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a piatou ženou na čele orgánu EÚ zastupujúceho organizovanú občiansku spoločnosť. Dvomi novými zvolenými podpredsedami, ktorí budú spolu s ňou vo vedení EHSV, sú Giulia Barbucci (Taliansko) zodpovedná za rozpočet a Cillian Lohan (Írsko) zodpovedný za komunikáciu.

EHSV vymenoval svoje nové vedenie 28. októbra v druhý deň svojho trojdňového ustanovujúceho plenárneho zasadnutia. Začína sa tým funkčné obdobie EHSV 2020 – 2025, pričom viac ako 40 % z 329 členov je nových. Vzhľadom na prísne obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 prebieha celé ustanovujúce zasadnutie online okrem úvodnej časti, ktorá sa konala na diaľku. Z prázdnej rokovacej sály v Európskom parlamente jej však osobne predsedal najstarší člen EHSV Raymond Coumont.

Ako uviedla Christa Schweng po svojom vymenovaní, toto funkčné obdobie bude poznačené pandémiou COVID-19 a, žiaľ, obdobím neistoty a ekonomických a sociálnych problémov, keď podniky zápasia o prežitie a ľudia prichádzajú o prácu. Viac než kedykoľvek predtým je teraz potrebné spojiť sily, vypracovať víziu pre silnejšiu Európu po skončení pandémie COVID-19 a urobiť maximum v snahe zaistiť, že náš výbor významne prispeje k obnove Európy a zvýšeniu jej odolnosti do budúcnosti. Bez súdržnejšieho, efektívnejšieho a vysoko uznávaného EHSV to nebude možné.

Mottom nového predsedníctva na čele s Christou Schweng sa stáva myšlienka Jednotne v záujme budúcnosti Európy.

Nová predsedníčka prisľúbila prijať okamžité kroky, aby obnovila dobré meno EHSV a prinavrátila dôveru v túto inštitúciu. Jej prísľub prichádza po tom, ako výbor nedávno zopakoval, že je pevne odhodlaný bojovať proti obťažovaniu na pracovisku.

Potrebujeme výbor, ktorý je jednotný a ktorý dodržiava najstriktnejšie etické normy, výbor, ktorý má vynikajúce renomé, zdôraznila predsedníčka Schweng. Zároveň dodala, že etický kódex správania členov a rokovací poriadok EHSV sa na začiatku jej funkčného obdobia posilnia.

Keďže vedenie EHSV sa v polovici funkčného obdobia mení, nové predsedníctvo na čele s Christou Schweng, ktorá v predsedníckom kresle nahradí svojho predchodcu Lucu Jahiera, bude úradovať dva a pol roka, teda do marca 2023.

Program predsedníčky bude vychádzať z nasledujúcich priorít, ktoré odzrkadľujú jej víziu postpandemickej Európy – Európy, ktorá svojim občanom umožní prosperovať a žiť v otvorenej spoločnosti založenej na hodnotách: Európy, ktorá hospodársky prosperuje, je sociálne inkluzívna a environmentálne udržateľná.

Štvrtou prioritou je zabezpečiť, aby EHSV zohrával v rámci Konferencie o budúcnosti Európy rozhodujúcu rolu. Ide o dôležitú iniciatívu, ktorá by Európanom mala dať pocit zodpovednosti za ich EÚ tým, že im umožní debatovať o hlavných témach EÚ v snahe zlepšiť spôsob fungovania EÚ.

V programe predsedníčky sa uvádza, že udržateľný rozvoj by sa mal stať súčasťou nášho myslenia a základom konkurencieschopného hospodárstva, v ktorom sa na nikoho nezabúda. Digitálna a zelená transformácia by sa mali začleniť do každej oblasti politiky.

Je našou zodpovednosťou ukázať európskym občanom, že EÚ a jej jedinečný sociálny model môžu pomôcť nájsť cestu z krízy.“ V týchto ťažkých časoch musí EHSV zohrávať kľúčovú rolu. Sme hlasom organizovanej občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v Európe. Každý deň tvrdo pracujeme na podpore demokracie a rozvoji participatívnejšej EÚ, vyhlásila nová podpredsedníčka zodpovedná za rozpočet Giulia Barbucci.

Podľa nového podpredsedu zodpovedného za komunikáciu Cilliana Lohana sú úspechy EHSV výsledkom nášho neúnavného úsilia o vytvorenie hodnotných a jedinečných perspektív, ktoré majú podporu rôznych skupín občianskej spoločnosti – a to má zásadný význam. O výsledkoch našej práce musia ostatné inštitúcie EÚ počuť nahlas a jasne. Rovnako pôjdeme aj opačným smerom – k sieťam v našich krajinách – a vďaka interaktívnej metóde budeme môcť navrhnúť riešenia, ktoré prinesú výsledky pre všetkých. Zároveň pôjdeme príkladom a aktívnu participáciu vrátime späť do participatívnej demokracie.

Predsedníčka predstaví program počas svojho prejavu na diaľku v priebehu ustanovujúceho plenárneho zasadnutia 29. októbra, ktoré môžete sledovať tu.

 

Základné informácie

 

  • Predseda a dvaja podpredsedovia sú volení jednoduchou väčšinou počas ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia. Podľa princípu rotácie sa vyberajú z každej z troch skupín EHSV (zo skupiny Zamestnávatelia, skupiny Pracovníci a skupiny Rozmanitá Európa) na obdobie dva a pol roka. Znamená to, že v každom funkčnom období EHSV sú volení dvakrát – na začiatku a v polovici funkčného obdobia. Predseda je zodpovedný za náležitý priebeh činnosti výboru a zastupuje ho vo vzťahoch s ostatnými inštitúciami a orgánmi. Z dvoch podpredsedov volených spomedzi členov dvoch skupín, do ktorých nepatrí predseda, je jeden zodpovedný za komunikáciu a jeden za rozpočet.
  • EHSV má 329 členov z 27 členských štátov. Nominujú ich národné vlády a do funkcie ich na päť rokov vymenúva Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle v záujme všetkých občanov EÚ. Nie sú to politici, ale zamestnávatelia, odborári a zástupcovia rôznych zložiek spoločnosti, ako sú poľnohospodári, organizácie spotrebiteľov a ochrancov prírody, zástupcovia sociálneho hospodárstva, malých a stredných podnikov, slobodných povolaní a združení osôb so zdravotným postihnutím, sektora dobrovoľníckej činnosti, organizácií zasadzujúcich sa za rodovú rovnosť, zástupcovia mládežníkov, akademickej obce atď. Nové funkčné obdobie EHSV – šestnáste od jeho založenia v roku 1958 – bude trvať od októbra 2020 do septembra 2025.