ETSK:n puheenjohtajaksi valittiin itävaltalainen Christa Schweng

This page is also available in

Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta: uusi puheenjohtaja on sitoutunut palauttamaan ETSK:n yhtenäisyyden ja maineen sekä osoittamaan sen lisäarvon pyrittäessä vaikuttamaan politiikan muotoiluun EU-tasolla.

 

Itävaltalainen Christa Schweng on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 33. puheenjohtaja ja viides nainen, joka johtaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavaa, vuonna 1958 perustettua EU:n elintä. ETSK:n johtoon valittiin myös kaksi uutta varapuheenjohtajaa: budjetista vastaava Giulia Barbucci (Italia) ja viestinnästä vastaava Cillian Lohan (Irlanti).

ETSK nimesi uuden johtonsa 28. lokakuuta, kolmipäiväisen järjestäytymistäysistuntonsa toisena päivänä. Samalla käynnistyi ETSK:n toimikausi 2020–2025, ja uudella toimikaudella komitean 329 jäsenestä 40 prosenttia on uusia. Tiukkojen covid-19-rajoitusten vuoksi järjestäytymistäysistunto pidetään kokonaan verkossa lukuun ottamatta avausistuntoa, joka järjestettiin etäkokouksena mutta jonka puheenjohtaja, ETSK:n vanhin jäsen Raymond Coumont, johti istuntoa Euroopan parlamentin tyhjästä istuntosalista käsin.

Nimityksensä jälkeen Christa Schweng sanoi: Tätä toimikautta leimaavat valitettavasti covid-19 sekä epävarmuus ja taloudelliset ja sosiaaliset vaikeudet, joiden vuoksi yrityksillä on vaikeuksia selviytyä ja työntekijät voivat menettää työpaikkansa. Nykytilanteessa meidän on enemmän kuin koskaan yhdistettävä voimamme, luotava visio uudesta, covid-19-kriisin jälkeisestä Euroopasta ja tehtävä kaikkemme sen varmistamiseksi, että komiteamme antaa vahvan panoksen Euroopan elpymiseen ja tulevaan selviytymiskykyyn. Samaan aikaan ETSK:sta on rakennettava yhtenäisempi ja tehokkaampi elin, joka nauttii suurta arvostusta.

Christa Schwengin uuden puheenjohtajakauden tunnuslauseena onkin Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta.

Uusi puheenjohtaja lupasi ryhtyä välittömiin toimiin ETSK:n maineen ja komiteaa kohtaan tunnetun luottamuksen palauttamiseksi. Komitea on myös äskettäin vahvistanut vakaan sitoutumisensa työpaikkahäirinnän torjuntaan.

Tarvitsemme komitean, joka on yhtenäinen ja täyttää korkeimmat eettiset normit ja jolla on erinomainen imago, Schweng sanoi ja lisäsi, että ETSK:n jäsenten käytännesääntöjä ja työjärjestystä vahvistetaan hänen toimikautensa aluksi.

Koska ETSK:n puheenjohtajuus vaihtuu komitean toimikauden puolivälissä, edeltäjänsä Luca Jahier’n tilalle siirtyneen Christa Schwengin johtaman uuden työvaliokunnan toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta, maaliskuuhun 2023 saakka.

Puheenjohtajan ohjelman perustana ovat seuraavat painopisteet, jotka vastaavat tämän visiota covid-19-kriisin jälkeisestä Euroopasta, jossa kansalaiset voivat menestyä ja elää avoimessa ja arvopohjaisessa yhteiskunnassa: taloudellisesti kukoistava Eurooppa, sosiaalisesti osallistava Eurooppa ja ekologisesti kestäväpohjainen Eurooppa.

Neljäntenä painopisteenä on varmistaa, että ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa. Kyseessä on merkittävä aloite, jonka tulisi antaa eurooppalaisille tunne kuulumisesta EU:hun mahdollistamalla näiden osallistuminen tärkeistä EU-asioista käytäviin keskusteluihin tavoitteena parantaa EU:n toimintatapaa.

Puheenjohtajan ohjelmassa todetaan, että kestävästä kehityksestä olisi tultava ajattelumalli ja kilpailukykyisen talouden perusta ja että sen yhteydessä ketään ei tulisi jättää jälkeen. Vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos olisi otettava huomioon kaikilla politiikanaloilla.

 

Uusi budjettiasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Giulia Barbucci sanoi: On velvollisuutemme osoittaa Euroopan kansalaisille, että EU ja sen ainutlaatuinen sosiaalinen malli voivat auttaa löytämään tien ulos kriisistä. Näinä kriittisinä aikoina ETSK:lla on keskeinen rooli. Olemme järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten ääni Euroopassa. Teemme päivittäin lujasti työtä demokratian edistämiseksi ja osallistavamman EU:n kehittämiseksi.

Uusi viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Cillian Lohan sanoi: ETSK:n aikaansaamat tulokset perustuvat väsymättömään työhön pyrkiessämme tuomaan esiin arvokkaita ja ainutlaatuisia näkökulmia, joilla on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri ryhmien tuki. Äänemme on saatava voimakkaana ja selkeänä kuuluviin EU:n toimielimissä. Ja me toimimme myös toiseen suuntaan omissa verkostoissamme monivaiheisessa prosessissa, joka auttaa meitä löytämään kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja ja näyttämään esimerkkiä palauttamalla aktiivinen osallistuminen osallistavaan demokratiaan.

Puheenjohtaja esittelee ohjelman etäyhteyden kautta esitettävässä puheenvuorossaan järjestäytymistäysistunnossa 29. lokakuuta. Puheenvuoroa voi seurata täältä.

 

Taustatietoa

  • Komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan järjestäytymistäysistunnossa yksinkertaisella enemmistöllä. Heidän valitaan vuorotteluperiaatteen mukaisesti kustakin ETSK:n kolmesta ryhmästä (työnantajat, työntekijät, moninainen Eurooppa) kahden ja puolen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Näin ollen heidät valitaan kahdesti kunkin ETSK:n toimikauden aikana – toimikauden alussa ja sen puolivälissä. Puheenjohtaja vastaa komitean toiminnan sujuvuudesta ja edustaa ETSK:ta suhteissa muihin toimielimiin ja elimiin. Kaksi varapuheenjohtajaa valitaan niiden komitean kahden ryhmän jäsenten keskuudesta, joihin puheenjohtaja ei kuulu. Heistä toinen vastaa viestintäkysymyksistä ja toinen budjettiasioista.
  • ETSK:hon kuuluu 329 jäsentä EU:n 27 jäsenvaltiosta. Euroopan unionin neuvosto nimeää jäsenvaltioiden hallitusten ehdottamat ETSK:n jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi. He työskentelevät riippumattomasti kaikkien EU:n kansalaisten etujen puolesta. Jäsenet eivät ole poliittisia päättäjiä vaan työnantajia, ammattijärjestöaktiiveja ja yhteiskunnan eri alojen, kuten maataloustuottaja-, kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjen, yhteisötalouden, pk-yritysten, ammattialojen sekä vammaisia, vapaaehtoissektoria, sukupuolten tasa-arvoa, nuorisoa ja tiedemaailmaa edustavien järjestöjen edustajia. ETSK:n uusi toimikausi – joka on 16. toimikausi sen jälkeen kun komitea perustettiin vuonna 1958 – alkaa lokakuussa 2020 ja päättyy syyskuussa 2025.