EESK augstākajā amatā ievēlē Austrijas pārstāvi Kristu Švengu

This page is also available in

Vienoti Eiropas nākotnei. Jaunā priekšsēdētāja ir apņēmusies atjaunot EESK vienotību un reputāciju un pierādīt Komitejas vērtību ES līmeņa politikas veidošanā

 

Par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 33. priekšsēdētāju ir kļuvusi austriete Krista Švenga (Christa Schweng); viņa būs piektā sieviete, kas kopš 1958. gada — EESK dibināšanas — jebkad ir vadījusi šo ES struktūru, kura pārstāv organizētu pilsonisko sabiedrību. EESK vadības rindās viņai pievienosies divi jaunievēlētie priekšsēdētāja vietnieki: Džūlija Barbuči (Giulia Barbucci, Itālija) budžeta jautājumos un Kilians Lohans (Cillian Lohan, Īrija) komunikācijas jomā.

EESK jaunā vadība tika iecelta 28. oktobrī, trīs dienu ilgās konstitutīvās plenārsesijas otrajā dienā. Šis notikums iezīmē EESK 2020.–2025. gada pilnvaru termiņa sākumu, kad Komitejai pievienojas arī jauni locekļi: jauniecelto locekļu ir vairāk nekā 40 % no kopumā 329 EESK locekļiem. Stingro Covid-19 ierobežojumu dēļ visa konstitutīvā sesija notiek tiešsaistē, izņemot atklāšanas sesiju, kura notika neklātienē, taču no tukšās Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāles to personiski vadīja vecākais EESK loceklis Reimons Kumons (Raymond Coumont).

Pēc stāšanās amatā K. Švenga sacīja: Šo pilnvaru termiņu mēs atcerēsimies kā Covid-19 laiku un diemžēl arī neskaidrības un sociālekonomisku grūtību laiku, kad uzņēmumi cīnās par izdzīvošanu, bet darbinieki nonāk bezdarbnieku rindās. Pašreizējā situācijā vairāk nekā jebkad mums ir jāapvieno spēki, jāizstrādā jauns Eiropas redzējums laikposmam pēc Covid-19 un jādara viss iespējamais, lai mūsu Komiteja varētu dot spēcīgu ieguldījumu Eiropas atveseļošanā un turpmākā noturībā. Tas ies roku rokā ar vienotākas, efektīvas un augstu novērtētas EESK veidošanu.

Tālab K. Švengas priekšsēdētājas pilnvaru termiņa devīze ir Vienoti Eiropas nākotnei.

Jaunā priekšsēdētāja solīja nekavējoties rīkoties, lai atjaunotu gan EESK reputāciju, gan uzticēšanos šai iestādei pēc tam, kad tā nesen atkārtoti bija paudusi stingru apņemšanos cīnīties pret personas aizskaršanu darba vietā.

Mums ir vajadzīga tāda Komiteja, kas ir vienota un atbilst visaugstākajiem ētikas standartiem, Komiteja ar izcilu tēlu, norādīja K. Švenga, piebilstot, ka viņas pilnvaru termiņa sākumā tiks nostiprināts Komitejas locekļu rīcības kodekss un Reglaments.

EESK prezidijs nomainās pilnvaru termiņa vidusposmā, tāpēc pilnvaru laiks jaunajam Birojam, ko vadīs Krista Švenga, kura šo amatu pārņem no sava priekšteča Lukas Žajē (Luca Jahier), ilgs divarpus gadus — līdz 2023. gada martam.

Priekšsēdētājas programmas pamatā būs vairākas prioritātes, kas atbilst viņas redzējumam par Eiropu pēc Covid-19 — tādu Eiropu, kas saviem iedzīvotājiem dod iespēju dzīvot plaukstošā, atvērtā un uz vērtībām balstītā sabiedrībā: saimnieciski pārtikušu Eiropu; sociāli iekļaujošu Eiropu; tādu Eiropu, kas ir vienlaikus ilgtspējīga un vidi saudzējoša.

Ceturtā prioritāte ir gādāt, ka EESK uzņemas nozīmīgu lomu konferencē par Eiropas nākotni; tā ir svarīga iniciatīva, kura varētu ļaut eiropiešiem justies piederīgiem savai Eiropas Savienībai, jo viņiem būtu iespēja diskutēt par svarīgākajiem ES jautājumiem un tādējādi palīdzēt uzlabot ES darbību.

Priekšsēdētājas programmā ir norādīts, ka ilgtspējīgai attīstībai jākļūst par domāšanas veidu un pamatu konkurētspējīgai ekonomikai, turklāt neviens nedrīkst tikt atstāts novārtā. Digitālā un zaļā pārkārtošanās ir jāintegrē ikvienā politikas jomā.

Džūlija Barbuči, kas ievēlēta par priekšsēdētājas vietnieci budžeta jautājumos, norādīja: Tas ir mūsu uzdevums — parādīt Eiropas iedzīvotājiem, ka ES un tās unikālais sociālais modelis var palīdzēt rast izeju no krīzes. Šajā nestabilajā laikā EESK funkcija ir ļoti nozīmīga. Mēs esam tie, kas organizētai pilsoniskajai sabiedrībai un sociālajiem partneriem palīdzam tikt sadzirdētiem Eiropā. Diendienā mēs cītīgi strādājam, lai veicinātu demokrātiju un plašāku iesaistīšanos ES procesos.

Kilians Lohans, jaunais priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos, norādīja: EESK devums ir tapis neatlaidīgā darbā, kura mērķis ir iezīmēt unikālas un vērtīgas perspektīvas, kuru pamatā ir tik nepieciešamais dažādu organizētas pilsoniskās sabiedrības grupu atbalsts. Mūsu darbam ir jāsasniedz ES iestādes un jābūt pārliecinošam un nepārprotamam. Bet mūsu uzmanība būs vērsta arī pretējā virzienā — uz mūsu vietējiem tīkliem; tas būs nepārtraukts un pastāvīgs process, kas mums palīdzēs izstrādāt tādus risinājumus, kuri nāks par labu ikvienam, un rādīt piemēru, aktīvi iesaistoties līdzdalības demokrātijā.

Ar savu programmu priekšsēdētāja nāks klajā 29. oktobrī, neklātienē uzstādamās ar uzrunu konstitutīvajā plenārsesijā. Tai varēs sekot šeit.

Uzziņai

 

  • Priekšsēdētāju un abus priekšsēdētāja vietniekus ievēlē konstitutīvajā plenārsesijā ar vienkāršu balsu vairākumu. Viņus uz divarpus gadiem rotācijas kārtībā izvēlas no katras no trim EESK grupām: Darba devēju grupas, Darba ņēmēju grupas un grupas “Daudzveidība Eiropā”. Tas nozīmē, ka katrā EESK pilnvaru termiņā viņus ievēlē divas reizes: termiņa sākumā un vidusposmā. Priekšsēdētājs atbild par Komitejas darba pienācīgu norisi un pārstāv EESK attiecībās ar citām iestādēm un struktūrām. Abi priekšsēdētāja vietnieki, kas ievēlēti no tām divām grupām, kurām nav piederīgs priekšsēdētājs, attiecīgi atbild par komunikāciju un budžetu.
  • EESK sastāvā ir 329 locekļi no 27 dalībvalstīm. Viņus izvirza valstu valdības un uz pieciem gadiem ieceļ Eiropas Savienības Padome. Viņi darbojas neatkarīgi un visu ES iedzīvotāju interesēs. Komitejas locekļi nav politiķi; viņi ir darba devēji, arodbiedrību biedri vai pārstāv dažādas sabiedrības grupas, piemēram, lauksaimnieku, patērētāju un vides organizācijas, sociālās ekonomikas, MVU, brīvo profesiju, cilvēku ar invaliditāti pārstāvības apvienības, brīvprātīgo sektoru, dzimumu līdztiesības aizstāvjus, jauniešus, akadēmiskās aprindas un citas grupas. EESK jaunais pilnvaru termiņš — 16. pilnvaru termiņš kopš Komitejas dibināšanas 1958. gadā — ilgs no 2020. gada oktobra līdz 2025. gada septembrim.