ЕИСК избира за най-високата си позиция австрийката Криста Швенг

This page is also available in

Обединени за бъдещето на Европа: новият председател г-жа Швенг е решена да възстанови единството в ЕИСК и неговата репутация и да демонстрира добавената му стойност в оказването на въздействие при определянето на политиката на равнището на ЕС

 

Австрийката Криста Швенг стана 33-ия председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и петата жена начело на органа на ЕС, представляващ организираното гражданско общество от създаването му през 1958 г. Двамата нови заместник-председатели, които бяха избрани заедно с нея в ръководството на ЕИСК, са Джулия Барбучи (Италия) за бюджета и Килиан Лохан (Ирландия) за комуникацията.

ЕИСК избра новото си ръководство на 28 октомври, на втория ден от тридневната си учредителна пленарна сесия. Това бележи началото на мандата на ЕИСК за периода 2020—2025 г., като над 40 % от неговите 329 членове са нови. Заради строгите ограничения, свързани с COVID-19, цялата учредителна сесия се провежда онлайн, с изключение на откриването ѝ, което се проведе дистанционно, но се председателстваше лично от най-възрастния член на ЕИСК, Реймон Кумон, от празната пленарна зала в Европейския парламент.

След нейното избиране г-жа Швенг каза: Настоящият мандат ще бъде белязан от COVID-19 и, за съжаление, от времена на несигурност и икономически и социални затруднения, в които предприятията ще се борят за оцеляване, а работниците — да запазят работата си. В настоящия контекст, повече от всякога, трябва да обединим силите си, да разработим визия за нова Европа след COVID-19 и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че нашият Комитет предоставя значителен принос за възстановяването на Европа и за нейната бъдеща устойчивост. Това ще върви ръка за ръка с възобновяването на един по-обединен, ефективен и високо ценен ЕИСК.

Ето защо мотото на новото председателство на г-жа Швенг е Обединени за бъдещето на Европа.

Новият председател обеща да предприеме незабавни действия за възстановяване на репутацията на ЕИСК и за възвръщане на доверието в институцията, след като неотдавна тя потвърди твърдия си ангажимент за борба с тормоза на работното място.

Нуждаем се от комитет, който е обединен и отговаря на най-високите етични стандарти — комитет с отличен имидж, заяви г-жа Швенг, като добави, че Кодексът за поведение на членовете на ЕИСК и Правилникът за дейността ще бъдат подсилени в началото на нейния мандат.

Тъй като председателството на ЕИСК се променя в средата на мандата на Комитета, новото Бюро, оглавявано от г-жа Швенг, която поема щафетата от нейния предшественик Лука Жайе, ще управлява в продължение на две години и половина, до март 2023 г.

Програмата на председателя ще се основава на следните приоритети, които се определят от нейната визия за Европа след COVID-19, предоставяща на своите граждани възможността да се развиват и живеят в отворено и основано на ценности общество: Европа, която процъфтява икономически; Европа, която е социално приобщаваща; и Европа, която е екологично устойчива.

Четвъртият приоритет е да се гарантира, че ЕИСК играе жизненоважна роля в Конференцията за бъдещето на Европа — важна инициатива, която би трябвало да даде на европейците чувство за съпричастност към ЕС, като им предостави възможност да обсъдят важни европейски теми, с цел да се подобри начинът на функциониране на ЕС.

В програмата на председателя се посочва, че устойчивото развитие би трябвало да се превърне в нагласа и в основа за една конкурентоспособна икономика, като никой няма да бъде изоставен. Цифровият преход и зеленият преход трябва да бъдат включени във всяка област на политиката.

Избраният заместник-председател по бюджета г-жа Барбучи заяви: Наша отговорност е да покажем на европейските граждани, че ЕС и неговият уникален социален модел могат да помогнат за намирането на изход от кризата. В този деликатен момент ЕИСК има ключова роля. Ние сме гласът на организираното гражданско общество и социалните партньори в Европа. Всеки ден работим усилено за насърчаване на демокрацията и развитие на ЕС с по-широко участие.

Новият заместник-председател, отговарящ за комуникацията, г-н Лохан заяви: Постиженията на ЕИСК са резултата от нашата неуморна работа да създаваме ценни уникални перспективи, които, и това е изключително важно, имат подкрепата на различни групи от организираното гражданско общество. Работата ни трябва да достигне до институциите на ЕС категорично и ясно. Посланието ни ще достигне и в другата посока — до нашите местни мрежи, в повтарящ се процес, който ще ни помогне да проектираме онези решения, които ще донесат резултати за всички, както и да даваме добър пример, възстановявайки активното участие в рамките на демокрацията на участието.

Председателят ще представи програмата по време на речта си, която ще бъде изнесена дистанционно на учредителната пленарна сесия на 29 октомври. Може да я следите тук.

Обща информация

 

  • Председателят и двамата заместник-председатели се избират с обикновено мнозинство по време на учредителната пленарна сесия. Те се избират от всяка от трите групи на ЕИСК (група „Работодатели“, група „Работници“ и група „Многообразие Европа“) на ротационен принцип, за период от две години и половина. Това означава, че се избират два пъти по време на всеки мандат на ЕИСК — в началото и в средата на периода. Председателят отговаря за нормалното протичане на дейността на Комитета и представлява ЕИСК в отношенията му с други институции и органи. Двамата заместник-председатели, избрани измежду членовете на двете групи, от които не е избраният председател, отговарят съответно за комуникацията и бюджета.
  • ЕИСК е съставен от 329 членове от 27-те държави — членки на ЕС. Те се номинират от националните им правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет години. Работят независимо, в интерес на всички граждани на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни сектори на обществото, като например земеделски производители, потребители и екологични организации, социалната икономика, МСП, професионалисти и сдружения на хората с увреждания, представители на доброволчески организации, младежите, академичните среди, работещите за равенство между половете и т.н. Новият мандат на ЕИСК — 16-ият от създаването му през 1958 г. — ще продължи от октомври 2020 г. до септември 2025 г.