EESC kiest Oostenrijkse Christa Schweng voor topfunctie

This page is also available in

Verenigd voor de toekomst van Europa: de nieuwe voorzitter is vastbesloten de eenheid en de reputatie van het EESC te herstellen en zijn meerwaarde te tonen bij het beïnvloeden van de beleidsvorming op EU-niveau

 

De Oostenrijkse Christa Schweng is de 33e voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) geworden en de vijfde vrouw die sinds de oprichting in 1958 aan het hoofd staat van het EU-orgaan dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt. De twee nieuwe vicevoorzitters die zijn gekozen om haar aan het roer van het EESC bij te staan, zijn Giulia Barbucci (Italië) voor de begroting en Cillian Lohan (Ierland) voor de communicatie.

Het EESC heeft zijn nieuwe leiding benoemd op 28 oktober, de tweede dag van zijn driedaagse constituerende zitting. Dit markeert het begin van de EESC-mandaatsperiode 2020-2025, waarbij ruim 40 % van de 329 leden nieuw zijn. Vanwege de strikte COVID-19-beperkingen vindt de gehele constituerende zitting online plaats, met uitzondering van de openingssessie, die op afstand werd gehouden, maar die persoonlijk werd voorgezeten door het oudste lid van het EESC, Raymond Coumont, vanuit de lege vergaderzaal van het Europees Parlement

Na haar benoeming zei mevrouw Schweng: “Deze mandaatsperiode zal worden gekenmerkt door COVID-19 en, helaas, door tijden van onzekerheid en economische en sociale problemen, waarbij bedrijven worstelen om te overleven en werknemers hun baan verliezen. In de huidige context moeten we meer dan ooit onze krachten bundelen, een visie ontwikkelen voor het nieuwe Europa na COVID-19 en alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat ons Comité een krachtige bijdrage levert aan het herstel en de toekomstige veerkracht van Europa. Dit zal hand in hand gaan met de wederopbouw van een meer verenigd, doeltreffend en hoog aangeschreven EESC.”

Daarom luidt het motto van mevrouw Schwengs nieuwe voorzitterschap: “Verenigd voor de toekomst van Europa.”

De nieuwe voorzitter heeft beloofd onmiddellijk op te treden om de reputatie van het EESC en het vertrouwen in de instelling te herstellen, nadat het Comité onlangs opnieuw zijn vastbeslotenheid heeft bevestigd om intimidatie op het werk te bestrijden.

“We hebben een Comité nodig dat verenigd is en aan de hoogste ethische normen voldoet, een Comité met een uitstekend imago”, aldus mevrouw Schweng, die eraan toevoegde dat de gedragscode voor de leden van het EESC en het reglement van orde bij het begin van haar ambtstermijn zullen worden aangescherpt.

Aangezien het EESC-voorzitterschap halverwege de mandaatsperiode rouleert, zal de termijn van het nieuwe bureau onder leiding van mevrouw Schweng, die de taak van haar voorganger Luca Jahier overneemt, tweeënhalf jaar duren, tot maart 2023.

Het programma van de voorzitter is gebaseerd op de volgende prioriteiten, die stroken met haar visie op een Europa dat na COVID-19 zijn burgers in staat stelt in een open, op waarden gebaseerde maatschappij in voorspoed te leven: een economisch welvarend Europa, een maatschappelijk inclusief Europa en een ecologisch duurzaam Europa.

De vierde prioriteit is ervoor te zorgen dat het EESC een essentiële rol speelt in de conferentie over de toekomst van Europa, een belangrijk initiatief dat ertoe moet leiden dat Europeanen zich verantwoordelijk voelen voor de EU, door hen in staat te stellen over belangrijke EU-thema's te debatteren, met als doel de werking van de EU te verbeteren.

Het programma van de voorzitter stelt dat duurzame ontwikkeling de mentaliteit en de basis moet worden voor een concurrerende economie, waarbij niemand wordt uitgesloten. De digitale en groene transities dienen in elk beleidsgebied te worden geïntegreerd.

De gekozen vicevoorzitter voor begroting, mevrouw Barbucci, zei: “Het is onze taak om de Europese burgers te laten zien dat de EU en haar unieke sociale model kunnen helpen een uitweg uit de crisis te vinden. In deze precaire tijd is er voor het EESC een cruciale rol weggelegd. Wij zijn de stem van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners in Europa. Elke dag werken we hard aan de bevordering van de democratie en de ontwikkeling van een meer participatieve EU.”

De nieuwe, met communicatie belaste vicevoorzitter, de heer Lohan, zei: “De verwezenlijkingen van het EESC zijn het resultaat van ons onvermoeibare streven om waardevolle, unieke perspectieven te creëren die, wat het belangrijkst is, worden gesteund door verschillende groepen van het maatschappelijk middenveld. Onze inspanningen moeten voor de EU-instellingen klaar en duidelijk zijn. En we zullen ook contact zoeken met de andere kant - met onze netwerken thuis, in een iteratief proces dat ons zal helpen om die oplossingen te bedenken die iedereen ten goede komen, en om het goede voorbeeld te geven door actieve deelname terug te brengen in de participatiedemocratie.”

De voorzitter zal het programma toelichten tijdens haar toespraak, die zij op 29 oktober tijdens de constituerende zitting op afstand zal houden. De toespraak kan hier gevolgd worden.

 

Achtergrond

  • De voorzitter en de twee vicevoorzitters worden tijdens de constituerende zitting met eenvoudige meerderheid van stemmen gekozen. Zij worden bij toerbeurt gekozen, voor een periode van tweeënhalf jaar, uit elk van de drie groepen van het EESC (groep Werkgevers, groep Werknemers en groep Diversiteit Europa). Dit betekent dat zij tijdens elke mandaatsperiode van het EESC twee keer worden gekozen: aan het begin van en halverwege de mandaatsperiode. De voorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van de werkzaamheden van het EESC, dat hij/zij vertegenwoordigt in de betrekkingen met andere instellingen en organen. De twee vicevoorzitters, die worden gekozen uit de leden van de twee groepen waartoe de voorzitter niet behoort, zijn verantwoordelijk voor respectievelijk communicatie en begroting.
  • Het EESC telt 329 leden uit de 27 EU-lidstaten. Zij worden door de nationale regeringen voorgedragen en door de Raad van de Europese Unie voor een periode van vijf jaar benoemd. Zij verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk, in het belang van alle burgers van de EU. Zij zijn geen politici, maar werkgevers, vakbondsleden en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke sectoren, zoals landbouw-, consumenten-, milieu-, jongeren- en gehandicaptenorganisaties, de sociale economie, het mkb en de vrije beroepen, de vrijwilligerssector, organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid, de academische wereld enzovoort. De nieuwe mandaatsperiode van het EESC, de 16e sinds zijn oprichting in 1958, loopt van oktober 2020 tot en met september 2025.