Podpredsedníčka zodpovedná za rozpočet

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr. Milena Angelova je od roku 2002 generálnou tajomníčkou Združenia priemyselného kapitálu Bulharska (Асоциация на индустриалния капитал в България, АИКБ – BICA). Vo funkčnom období 2018 – 2020 je podpredsedníčkou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) zodpovednou za rozpočet. Členkou EHSV je od roku 2007, podpredsedníčkou skupiny Zamestnávatelia od roku 2010 a členkou rozpočtovej skupiny od roku 2013. Od roku 2011 je výkonnou podpredsedníčkou CEEP.

Ako členka EHSV aktívne zastupuje záujmy podnikateľskej sféry v dôležitých otázkach, ako sú politiky pre MSP, správa a riadenie spoločností, únia kapitálových trhov, podpora služieb všeobecného záujmu, odstraňovanie byrokracie, zlepšovanie podnikateľského prostredia, boj proti tieňovej ekonomike, budúcnosť práce, nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami atď.

Dr. Angelova je od roku 2006 členkou bulharskej HSR a je dobre známa svojou aktívnou účasťou v rozhodovacích procesoch v Bulharsku, v oblastiach týkajúcich sa zlepšovania podnikateľského prostredia. Má rozsiahle odborné znalosti v oblasti správy a riadenia spoločností, sociálnej zodpovednosti podnikov, lepšej právnej regulácie, MSP a podpory podnikania, európskych fondov, ako aj o problematike nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Pred prácou v BICA získala Dr. Angelova vynikajúce odborné skúsenosti počas desiatich rokov pôsobnosti v podnikateľskej sfére, napríklad v spoločnosti Italcementi Group a v cestovnom ruchu. Je vedúcou výskumnou pracovníčkou Ekonomického inštitútu Bulharskej akadémie vied a docentkou Ekonomickej univerzity vo Varne. Je autorkou viac ako 45 vedeckých publikácií z oblasti marketingu a riadenia spoločností.

Downloads

Dr Milena Angelova