Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valib oma kõrgeimale ametikohale austerlanna Christa Schwengi

This page is also available in

Ühinenud Euroopa tuleviku nimel: uus president on kindlalt otsustanud taastada komitee ühtsuse ja maine ning näidata selle lisaväärtust ELi tasandi poliitika kujundamise mõjutamisel.

 

Austerlanna Christa Schwengist on saanud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 33. president ning viies naine, kes on juhtinud organiseeritud kodanikuühiskonda esindavat ELi organit alates selle loomisest 1958. aastal. Komitee kaheks asepresidendiks valiti Giulia Barbucci (Itaalia) eelarveküsimustes ja Cillian Lohan (Iirimaa) teabevahetuse valdkonnas.

Komitee nimetas oma uue juhtkonna ametisse 28. oktoobril, täiskogu kolmepäevase avaistungjärgu teisel päeval. See tähistab komitee 2020.–2025. aasta ametiaja algust. Üle 40% komitee 329 liikmest on uued. Rangete COVID-19 piirangute tõttu toimub kogu avaistungjärk veebis, välja arvatud avaistung, mis toimus distantsilt, kuid mida juhatas kohapeal komitee vanim liige Raymond Coumont Euroopa Parlamendi tühjast istungisaalist.

Pärast ametisse nimetamist ütles Christa Schweng: Seda ametiaega varjutab COVID-19 ja kahjuks saab see olema ebakindluse ning majanduslike ja sotsiaalsete raskuste aeg, mil ettevõtted võitlevad ellujäämise eest ja töötajad kaotavad töö. Praeguses olukorras peame me rohkem kui kunagi varem ühendama jõud, töötama välja visiooni uuest COVID-19 järgsest Euroopast ning tegema kõik endast oleneva tagamaks, et meie komitee annaks jõulise panuse Euroopa taastamisse ja tulevasse vastupanuvõimesse. See käib käsikäes ühtsema, tõhusama ja kõrgelt hinnatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ülesehitamisega.

Seetõttu on Christa Schwengi uue eesistumisperioodi moto Ühinenud Euroopa tuleviku nimel.

Uus president lubas hakata kohe tegutsema, et taastada komitee maine ja usaldus institutsiooni vastu, kes hiljuti kinnitas oma kindlat tahet võidelda ahistamise vastu töökohal.

Me vajame ühtset ja kõrgeimatele eetilistele standarditele vastavat komiteed, millel on eeskujulik kuvand, ütles Christa Schweng, lisades, et komitee liikmete käitumisjuhendit ja kodukorda parandatakse tema ametiaja alguses.

Kuna komitee eestseisus vahetub ametiaja poole peal, kestab Christa Schwengi juhitud uue juhatuse ametiaeg kaks ja pool aastat ehk kuni 2023. aasta märtsini. Schweng võtab presidendi ametikoha üle Luca Jahier'lt.

Presidendi programm põhineb järgmistel prioriteetidel, mis on kooskõlas tema visiooniga COVID-19 järgsest Euroopast, kus võimaldatakse kodanikel areneda ja elada avatud ja väärtuspõhises ühiskonnas: majanduslikult jõukas, sotsiaalselt sidusas ja keskkonnahoidlikus Euroopas.

Neljas prioriteet on tagada, et komiteel oleks oluline roll Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil – see on oluline algatus, mis peaks andma eurooplastele ELi isevastutuse tunde, võimaldades neil arutada ELi peamisi teemasid eesmärgiga parandada ELi toimimist.

Presidendi programmis väidetakse, et kestlik areng peaks muutuma mõtteviisiks ja konkurentsivõimelise majanduse aluseks ning kedagi ei tohi kõrvale jätta. Digiüleminek ja rohepööre tuleks integreerida kõikidesse poliitikavaldkondadesse.

Eelarveküsimuste eest vastutama valitud asepresident Giulia Barbucci ütles: Meie ülesanne on näidata Euroopa kodanikele, et EL ja selle ainulaadne sotsiaalne mudel võivad aidata leida väljapääsu kriisist. Praegusel keerulisel ajal on komiteel sealjuures oluline roll. Me oleme Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite häälekandjad. Me teeme iga päev palju tööd, et edendada demokraatiat ja arendada kaasavamat ELi.

Uus teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan ütles: Komitee panus seadusloomesse on meie väsimatu töö tulemus, mille eesmärk on luua väärtuslikke ainulaadseid perspektiive, mida toetavad organiseeritud kodanikuühiskonna erinevad rühmad. Meie hääl peab jõudma ELi institutsioonideni valjult ja selgelt. Meie tööl on ka teine suund – meie koduvõrgustikud, keda me kõnetame järkjärgulise protsessi kaudu, mis aitab meil välja töötada kõigile kasu toovad lahendused ning olla eeskujuks, viies osalusdemokraatiasse tagasi aktiivse osalemise.

President tutvustab programmi oma kõnes, mis edastatakse veebipõhiselt täiskogu avaistungil 29. oktoobril. Seda saab jälgida siin.

Taustteave

  • Christa Schweng (AT): Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni esimees aastatel 2018-2020, tööandjate rühm – presidendi veebileht
  • Giulia Barbucci (IT): Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident, rahandus- ja eelarvekomisjoni liige, töötajate rühm – asepresidendi veebileht (eelarveküsimused)
  • Cillian Lohan (IE): Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident, tarbijate ja keskkonna huvigrupi esindaja, Euroopa mitmekesisuse rühm – asepresidendi veebileht (teabevahetus)
  • President ja kaks asepresidenti valitakse lihthäälteenamusega täiskogu avaistungil. Nad valitakse komitee kolmest rühmast (tööandjate rühm, töötajate rühm ja Euroopa mitmekesisuse rühm) rotatsiooni korras kaheks ja pooleks aastaks. See tähendab, et neid valitakse komitee iga ametiaja jooksul kaks korda – nii ametiaja alguses kui ka selle keskel. President vastutab komitee tegevuse sujuva toimimise eest ning esindab komiteed teiste institutsioonide ja asutustega suheldes. Kaks asepresidenti valitakse nende kahe rühma liikmete seast, mille koosseisu president ei kuulu, ning nad vastutavad vastavalt teabevahetuse ja eelarveküsimuste eest.
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosneb 329 liikmest, kes pärinevad 27 liikmesriigist. Liikmed nimetab viieaastaseks ametiajaks ametisse Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide valitsuste esildisel. Seejärel töötavad nad sõltumatult kõigi ELi kodanike heaks. Komitee liikmed ei ole mitte poliitikud, vaid tööandjad, ametiühingutegelased ja eri ühiskonnagruppide, näiteks põllumajandustootjate, tarbija- ja keskkonnaühenduste, sotsiaalmajanduse, VKEde, vabade elukutsete ning puuetega inimeste, vabatahtliku sektori, soolise võrdõiguslikkuse, noorte, akadeemiliste ringkondade jne esindusühenduste esindajad. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus ametiaeg – 16. ametiaeg alates komitee loomisest 1958. aastal – kestab 2020. aasta oktoobrist 2025. aasta septembrini.