Rakouská členka Christa Schweng zvolena do nejvyšší funkce v EHSV

This page is also available in

„Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy“ – nová předsedkyně EHSV má v úmyslu obnovit v EHSV jednotu, napravit jeho pověst a prokázat jeho přínosnost v podobě ovlivňování tvorby politik na úrovni EU.

 

Rakouská členka Christa Schweng se stala 33. předsedkyní Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Od založení EHSV v roce 1958 je to v pořadí pátá žena, která bude stát v čele této instituce EU zastupující organizovanou občanskou společnost. Spolu s ní byli do vedení EHSV zvoleni dva noví místopředsedové – italská členka Giulia Barbucci bude mít na starosti rozpočet a irský člen Cillian Lohan bude odpovídat za komunikaci.

Noví nejvyšší představitelé EHSV byli do svých funkcí jmenováni 28. října. Stalo se tak v druhý den třídenního ustavujícího plenárního zasedání, kterým EHSV zahájil své funkční období 2020–2025, v němž se obměnilo více než 40 % z jeho 329 členů. Kvůli přísným omezením zavedeným v souvislosti s pandemií COVID-19 se celé zasedání koná on-line, s výjimkou úvodní části, která sice proběhla na dálku, ale fyzicky jí z prázdného jednacího sálu v Evropském parlamentu předsedal věkově nejstarší člen Raymond Coumont.

Christa Schweng po svém jmenování prohlásila: Toto funkční období bude poznamenáno pandemií COVID-19. Bohužel nás během něj čekají časy nejistoty a hospodářských a sociálních problémů, kdy budou podniky bojovat o přežití a zaměstnanci přicházet o práci. Za této situace je o to potřebnější, abychom spojili síly, formulovali vizi nové Evropy po pandemii COVID-19 a udělali všemožné pro to, aby náš Výbor výrazně přispěl k procesu oživení Evropy a posílení její odolnosti do budoucna. Zároveň bude nezbytné posílit v EHSV jednotu, zefektivnit jeho činnost a navrátit mu vysokou prestiž.

Z tohoto důvodu si nová předsedkyně Christa Schweng zvolila motto: Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy.

Nová předsedkyně přislíbila, že neprodleně podnikne kroky s cílem očistit pověst EHSV a obnovit důvěru v tuto instituci, která nedávno potvrdila své odhodlání potírat případy obtěžování na pracovišti.

Je třeba zajistit, aby ve Výboru panovala jednota a byly dodržovány nejpřísnější etické normy a aby měl vynikající reputaci, uvedla Christa Schweng. V této souvislosti dodala, že v úvodu jejího funkčního období bude posílen kodex chování členů a jednací řád.

Christa Schweng na nejvyšším postu v EHSV vystřídá Lucu Jahiera. Vedení EHSV se vždy v polovině funkčního období mění, a proto bude nové předsednictvo, jemuž bude paní Schweng předsedat, svou činnost vykonávat po dobu dvou a půl let, tj. do března 2023.

Program předsedkyně se opírá o tyto priority, které jsou v souladu s její vizí Evropy po pandemii COVID-19, v níž mají občané možnost se rozvíjet a žít v otevřené společnosti založené na hodnotách, tj.: Evropa, která hospodářsky prosperuje, Evropa, která je sociálně inkluzivní, a Evropa, která je environmentálně udržitelná.

Čtvrtou prioritou je zajistit, aby EHSV sehrál stěžejní roli během konference o budoucnosti Evropy. Jedná se o významnou iniciativu, jejímž účelem je zlepšit fungování EU a zapojit při tom evropské občany do diskuse o nejdůležitějších záležitostech EU, aby ji tak považovali za svou a pociťovali za ni spoluodpovědnost.

V programu předsedkyně se poukazuje na to, že je nutné zcela se zaměřit na udržitelný rozvoj, s jehož pomocí vybudujeme konkurenceschopné hospodářství, v němž nikdo nebude opomíjen. Ve všech oblastech politiky je třeba zohledňovat otázku digitální a ekologické transformace.

Nově zvolená místopředsedkyně pro rozpočet Giulia Barbucci prohlásila: Je naší povinností ukázat evropským občanům, že EU a její unikátní sociální model mohou pomoci překonat tuto krizi. EHSV hraje v tomto náročném období významnou roli. Zastupujeme evropskou organizovanou občanskou společnost a sociální partnery. V naší každodenní činnosti se snažíme prosazovat demokracii a dát EU participativnější charakter.

Nový místopředseda pro komunikaci Cillian Lohan prohlásil: Díky naší neúnavné práci může EHSV formulovat přínosné a jedinečné postoje, které – a to je zcela zásadní – mají podporu různých složek organizované občanské společnosti. Musíme je důrazně a jasně prezentovat orgánům EU. A budeme oslovovat také druhou stranu, tj. naše sítě kontaktů v jednotlivých zemích. Budeme tak činit interaktivně, abychom byli schopni navrhovat řešení prospěšná všem a abychom šli příkladem a znovu do participativní demokracie začlenili prvek aktivní účasti.

Předsedkyně svůj program představí během projevu, který pronese on-line 29. října během ustavujícího plenárního zasedání. Projev můžete sledovat zde.

 

Doplňující informace

 

  • Předseda a dva místopředsedové jsou voleni prostou většinou hlasů na ustavujícím plenárním zasedání. Jsou střídavě vybíráni ze tří skupin v EHSV (Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různorodá Evropa) a vykonávají svou funkci po dobu dvou a půl let. V rámci jednoho funkčního období EHSV jsou tudíž voleni dvakrát – na jeho začátku a poté v polovině. Předseda zodpovídá za řádný průběh činnosti EHSV a reprezentuje jej ve vztazích s ostatními orgány a institucemi. Dva místopředsedové jsou voleni z řad členů dvou skupin, do nichž nenáleží předseda. Jeden z nich má na starosti komunikaci a druhý rozpočet.
  • EHSV má 329 členů, kteří pocházejí ze všech 27 členských států EU. Do této funkce je navrhuje vláda dané země a na období pěti let je jmenuje Rada Evropské unie. Členové pak vykonávají svou činnost nezávisle v zájmu všech občanů EU. Nejsou to političtí činitelé, ale zaměstnavatelé, odboráři a zástupci různých složek společnosti, jako jsou zemědělské, spotřebitelské a ekologické organizace, sociální ekonomika, malé a střední podniky, svobodná povolání a sdružení zasazující se o rovnost žen a mužů či zastupující osoby se zdravotním postižením, dobrovolníky, mládež, akademickou obec atd. Nové funkční období EHSV, které je od jeho založení v roce 1958 v pořadí již šestnácté, potrvá od října 2020 do září 2025.