EHSV navrhuje opatrenia na podporu investícií do ťažby a recyklácie kritických surovín

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom marcovom plenárnom zasadnutí stanovisko, v ktorom navrhuje podporovať investície do prieskumu a ťažby kritických surovín a využívania druhotných surovín z odpadu, keďže je to nevyhnutné pre zelenú transformáciu v EÚ.

Európska komisia prijala v septembri 2020 Akčný plán pre kritické suroviny s cieľom znížiť závislosť od kritických primárnych surovín a posilniť domáce zdroje surovín v EÚ. EHSV vo svojom stanovisku víta tento prístup, pretože „plne podporuje zelenú transformáciu energetického sektora a považuje ťažbu surovín potrebných na zavedenie zelených technológií za zásadný krok“.

Na to, aby bol tento prístup možný, však EHSV požaduje dodatočné opatrenia, keďže prieskum a ťažba sú vysokorizikové aktivity. Ako zdôraznil spravodajca Dumitru Fornea, „kľúčový význam ma stimulovanie primárnych, ako aj druhotných zdrojov, a preto treba podporiť investície do odvetvia ťažby surovín a urýchliť analýzu odpadu, ktorý by mohol obsahovať cenné suroviny.

Podľa pomocného spravodajcu Michala Pintéra by táto pomoc mohla mať rozmanité podoby: „Musíme podporiť investície prostredníctvom úverových záruk, režimov odpisovania a štátnej pomoci, ale tiež zjednodušeným postupom povoľovania ťažobných činností.“

V stanovisku sa rovnako vyzdvihuje význam rozšírenia vymedzenia pojmu kritické suroviny, ktorý sa tradične chápe ako suroviny pochádzajúce z ťažobného sektora. EHSV sa domnieva, že ide o príliš úzke vymedzenie, ktoré obmedzuje rast v oblasti ekologických zdrojov energie, pretože materiály na báze dreva sa môžu účinne využívať v oveľa väčšom rozsahu ako v minulosti.

Odvetvie surovín má obrovský potenciál. Vytvára približne 350 000 pracovných miest v EÚ a viac ako 30 miliónov pracovných miest v nadväzujúcich výrobných odvetviach, ktoré sú závislé od spoľahlivého a neobmedzeného prístupu k nerastným surovinám. OECD predpokladá, že globálne využívanie surovín sa do roku 2060 zdvojnásobí, pričom sa očakáva najmä nárast vyžívania kovov o 150 %. V dôsledku toho vznikne veľmi pravdepodobne tlak na zdroje planéty a ohrozí sa zvyšovanie blahobytu.

V stanovisku sa zohľadňuje táto skutočnosť a zdôrazňuje význam začlenenia nových rozmerov do metodiky používanej na pravidelné posudzovanie zoznamu kritických nerastov. EHSV sa nazdáva, že Európska komisia by mala zohľadniť „potreby a záujmy ľudí a hospodárstiev krajín, z ktorých sa majú suroviny vyvážať do Európy“. Mali by sa preto vymedziť vhodné kritériá na kontrolu toho, či sú globálne dodávateľské reťazce týchto druhov surovín v súlade s etickými zásadami. (ks)