EESO predlaga ukrepe za podporo naložbam v pridobivanje in recikliranje kritičnih surovin

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, v katerem predlaga podporo naložbam v raziskovanje in pridobivanje kritičnih surovin ter uporabo sekundarnih materialov iz odpadkov, saj je to bistveno za zeleni prehod v EU.

Evropska komisija je septembra 2020 sprejela akcijski načrt o kritičnih surovinah, da bi zmanjšala odvisnost od primarnih kritičnih surovin in okrepila domače pridobivanje surovin v EU. EESO je sprejel mnenje, ki pozdravlja ta pristop in „v celoti podpira zeleni prehod energetskega sektorja in meni, da je pridobivanje surovin, potrebnih za uvajanje zelenih tehnologij, temeljni pogoj za prehod“.

Vendar EESO v svojem mnenju poziva k dodatnim ukrepom, ki bi omogočili ta pristop, saj sta raziskovanje in pridobivanje zelo tvegani dejavnosti. Poročevalec Dumitru Fornea je poudaril to stališče: „Spodbujanje primarnih in sekundarnih virov je bistvenega pomena, zato moramo podpreti naložbe v sektor pridobivanja in pospešiti analizo odpadkov, ki bi lahko vsebovali dragocene materiale.“

Soporočevalec Michal Pintér je pojasnil, da ima ta podpora lahko različne oblike: „Naložbe moramo podpirati z jamstvi za posojila, amortizacijskimi režimi in državno pomočjo, pa tudi z razvojem poenostavljenega postopka izdajanja dovoljenj za rudarske dejavnosti,“ je dejal.

V mnenju je poudarjen tudi pomen razširitve opredelitve kritičnih surovin, ki se tradicionalno razumejo kot surovine iz rudarskega sektorja. EESO meni, da je to preozko in da omejuje rast zelene energije, saj se lahko lesni materiali učinkovito uporabljajo na več načinov kot v preteklosti.

Sektor surovin ima ogromen gospodarski potencial. Zagotavlja okrog 350 000 delovnih mest v EU in več kot 30 milijonov delovnih mest v predelovalnih dejavnostih nižje v verigi je odvisnih od zanesljivega in neoviranega dostopa do mineralnih surovin. OECD napoveduje, da se bo svetovna uporaba materialov do leta 2060 podvojila, zlasti uporaba kovin pa naj bi se povečala za 150 %. To bo zelo verjetno povečalo pritisk na vse vire planeta in ogrozilo rast svetovne blaginje.

Zato EESO v mnenju poudarja, da je treba v metodologijo za pripravo seznama kritičnih mineralov vključiti nove razsežnosti. EESO meni, da bi Komisija morala upoštevati potrebe in interese ljudi in gospodarstev v državah, iz katerih naj bi se surovine izvažale v Evropo. Zato bi bilo treba opredeliti ustrezna merila za preverjanje, ali so svetovne oskrbovalne verige tovrstnih surovin skladne z etičnimi načeli. (ks)