Wieloletnie ramy finansowe: plusy i minusy

Podcast „The Grassroots View” otwiera swój drugi sezon rozmową na temat nowych europejskich wieloletnich ram finansowych (WRF). Czwórka gości ocenia, jakie są plusy i minusy tej długo oczekiwanej umowy.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Pochwalamy odwagę i solidarność europejskiego społeczeństwa obywatelskiego

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

15 lutego przeprowadziliśmy ceremonię wręczenia nagród dla laureatów Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską, utworzoną w lipcu 2020 r. w momencie, kiedy Europa goiła swoje rany po pierwszej fali pandemii Covid-19. Wydarzenie to miało miejsce niedługo po zakończeniu pierwszego lockdownu, który sprawił, że zostaliśmy zatrzymani w naszych własnych domach, oglądając raporty medialne pokazujące wstrząsające sceny z europejskich szpitali oraz bijąc brawa każdego wieczora dla personelu medycznego.

Wkrótce doniesienia o aktach solidarności zaczęły napływać z każdego miejsca Unii Europejskiej, pokazując, że wiele ludzi nie siedziało tylko bezczynnie, ale rzuciło się do pomagania – tym najbardziej bezbronnym wśród nas, tym, których kryzys dotknął najbardziej, lub w jakikolwiek inny sposób.

Do odnotowania

1–5 marca 2021 r., Bruksela
Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2021

18–19 marca 2021 r., Bruksela
Twoja Europa – Twoje Zdanie 2021

24–25 marca 2021 r., Bruksela
Sesja plenarna EKES-u

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W naszej sekcji „Jedno pytanie do...” zadajemy członkom EKES-u pytanie na aktualny i szczególnie istotny temat.

 

Wpływ pandemii COVID-19 na łańcuch dostaw żywności

EKES Info: W czasie pandemii zamyka się bary i restauracje. Jak sytuacja ta wpływa na producentów żywności, dostawców, właścicieli restauracji oraz na kulturę i konsumpcję żywności? Jaki jest najlepszy sposób na to, by ludzie mogli wrócić do pracy?

Peter Schmidt, przewodniczący Sekcji NAT: Producenci żywności, przemysł przetwórstwa spożywczego i detaliści znajdują się pod presją nawet w normalnych czasach. Wszyscy oczekują nieprzerwanych, odpowiednich dostaw żywności najwyższej jakości.

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewani goście

Co miesiąc prezentujemy niespodziewaną gościnię lub niespodziewanego gościa – osobistość, która przedstawia nam swoje poglądy na bieżące sprawy i wnosi powiew świeżego powietrza, by poszerzyć nasze horyzonty, zainspirować nas i uczulić na problemy współczesnego świata. Na lutowej edycji tego wydarzenia mamy przyjemność gościć dwie osobistości z różnych dziedzin – kultury i mediów – które mogą pomóc nam w lepszym zrozumieniu bieżących wydarzeń i tchnąć nowego ducha w nasze działania. Są to Hélène Theunissen, przedstawicielka belgijskiego teatru i kina, oraz Nicolas Gros-Verheyde, wytrawny znawca i obserwator polityki europejskiej.

Hélène Theunissen: „Artysta, który nie może tworzyć, czuje się zawieszony w próżni”

Artyści są jedną z ofiar tej pandemii. Teatry są zamknięte, choć niektóre z nich były tymczasowo otwierane. Nagle wielu aktorów i aktorek, reżyserów, muzyków, tancerzy czy też techników scenicznych znalazło się bez pracy. Powoduje to przede wszystkim obawy o przyszłość i wielką frustrację.
Artysta, który nie może tworzyć, czuje się pusty i bezużyteczny.

Nicolas Gros-Verheyde: pandemia COVID-19 grozi Europie utratą demokracji

Środki przedsięwzięte przez szereg krajów europejskich w imię zdrowia mogą wpłynąć katastrofalnie na praworządność.

Podczas gdy wybuch pandemii COVID-19 w lutym i marcu 2020 r. był dla wszystkich zaskoczeniem i wymagał improwizowanych i pilnych działań, obecnie sytuacja wygląda inaczej. Drastyczne środki mające na celu opanowanie kryzysu zdrowotnego są być może uzasadnione. Muszą jednak być planowane z większym wyprzedzeniem, a przede wszystkim kontrolowane w sposób demokratyczny. Obecnie tak nie jest.

Wiadomości EKES-u

Nadszedł czas, by spełnić obietnice, a słowu „wspólnota” nadać nowe znaczenie

27 stycznia portugalski premier António Costa przedstawił na sesji plenarnej EKES-u priorytety prezydencji portugalskiej w Radzie EU. Ponieważ dla Portugalii najważniejszym punktem programu jest agenda społeczna, prezydencja zwróciła się do EKES-u o podzielenie się wiedzą fachową na temat siedmiu kluczowych tematów dla przyszłości UE.

EKES u boku Komisji Europejskiej w walce o odbudowę Europy po pandemii COVID-19

Kierownictwo EKES-u, dążąc do silniejszej gospodarczo, społecznie i środowiskowo UE, popiera wysiłki Komisji, by uzdrowić Europę po kryzysie związanym z COVID-19. Takie przesłanie przewodnicząca EKES-u Christa Schweng przekazała wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marošowi Šefčovičowi, który uczestniczył w styczniowej sesji plenarnej Komitetu.

Zero tolerancji dla molestowania w nowym kodeksie postępowania EKES-u

Większa klarowność i przejrzystość finansowa, rygorystyczne przepisy dotyczące molestowania i większe sankcje za ich nieprzestrzeganie. Dnia 28 stycznia 2021 r. członkinie i członkowie EKES-u zagłosowali za wprowadzeniem istotnych zmian do kodeksu postępowania. Jest to pierwszy ważny krok w reformowaniu Komitetu, który podejmuje nowe kierownictwo EKES-u.

UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

Po raz pierwszy od podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem Michel Barnier, szef grupy zadaniowej Komisji Europejskiej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, wypowiedział się publicznie na temat tekstu umowy podczas debaty na styczniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Możliwe jest zmniejszenie ubóstwa w UE o połowę do 2030 r. – dowiaduje się EKES

W kolejnym dziesięcioleciu można by zmniejszyć o połowę liczbę osób żyjących w ubóstwie – stwierdził na styczniowej sesji plenarnej EKES-u specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, kiedy to przedstawił instytucjom UE wyniki swojej misji.

Nowy pakt o migracji: „diabeł tkwi w szczegółach”

27 stycznia odbyła się dyskusja członkiń i członków EKES-u z komisarz Ylvą Johansson. Miała ona miejsce na sesji plenarnej tuż przed przyjęciem opinii Komitetu w sprawie nowego paktu o migracji i azylu. W opinii Komitet wyraził zastrzeżenia co do tego, czy pakt przyczyni się do opracowania wspólnych europejskich ram zarządzania migracją, które byłyby zarówno skuteczne, jak i zgodne z wartościami UE.

Dostęp do sprawiedliwości w dziedzinie środowiska ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu

W swoim ostatnim sprawozdaniu EKES z zadowoleniem przyjąłwniosek Komisji dotyczący przeglądu unijnego rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus oraz ulepszenia dostępu osób fizycznych i organizacji pozarządowych do kontroli administracyjnej i sądowej w sprawach dotyczących środowiska. Komitet podkreśla jednak, że zmienione rozporządzenie nie jest wystarczająco ambitne.

Cele klimatyczne UE: tylko holistyczne podejście może zmienić wyzwania w możliwości

2030  40% increases to 55%

EKES potwierdza, że decyzja o redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 jest właściwa. Jednak w swej opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy” Komitet podkreśla, że konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz osiągnięcia celów pośrednich, by przyśpieszyć ten proces, bo inaczej możemy nie osiągnąć celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050.

Komisja ds. Przemian w Przemyśle EKES-u rozpoczyna nową kadencję i przyjmuje program prac na 2021 r.

Dnia 13 stycznia Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyła posiedzenie inaugurujące nową kadencję i przyjęła program prac na 2021 r.

Czas na formę zarządzania gospodarczego bardziej ukierunkowaną na dobrobyt

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Komisji dotyczące polityki gospodarczej w strefie euro. Zdecydowanie popiera pakiet NextGenerationEU i wzywa do jak najszybszego zawarcia niezbędnych umów.

UE potrzebuje prawdziwej strategii na rzecz integracji systemu energetycznego

EKES poparł apel Komisji Europejskiej o integrację systemu energetycznego. W przyszłości energia elektryczna, ogrzewanie i transport powinny być wzajemnie połączone, a ostatecznym celem powinny być poprawa wydajności i stworzenie gospodarki neutralnej dla klimatu.

Wodór może być kluczowym bodźcem do stworzenia nowego modelu społeczeństwa po pandemii COVID-19.

Unia Europejska musi przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19, tworząc nowy model społeczeństwa oparty na bardziej ekologicznych, sprawiedliwych i odpornych gospodarkach. Wodór – który jest czystym źródłem energii – może być głównym motorem transformacji. Tak brzmi najważniejsze przesłanie opinii Pierre’a Jeana Coulona, przyjętej na styczniowej sesji plenarnej EKES-u.

Aktualności z Grup

Umowa brexitowa: przedsiębiorstwa będą potrzebować okresu dostosowawczego

Oświadczenie przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES-u Stefana Mallii

Pracodawcy z UE doceniają umowę brexitową i gratulują serdecznie zespołowi negocjacyjnemu Komisji Europejskiej, którym mistrzowsko pokierował Michel Barnier. Przedsiębiorstwa starają się zgłębić 1200-stronicową umowę handlową i apelują o okres dostosowawczy, by móc szybko przyswoić nowe zawiłości.

Bez naprawy społecznej nie będzie odbudowy

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Grupa Pracowników w EKES-ie

Podczas webinarium zorganizowanego w styczniu przez Grupę Pracowników w EKES-ie podkreślono, że efektem nadchodzącego Szczytu Społecznego w Porto powinna być nowa umowa społeczna.

Konferencja Grupy „Różnorodność Europy” poświęcona wpływowi pandemii COVID-19 na zorganizowane społeczeństwo obywatelskie

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Dnia 12 marca Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje konferencję w formacie hybrydowym Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w trakcie pandemii COVID-19 i po niej: wyzwania i przyszłość. Podczas tego wydarzenia przewidziano prezentację badania EKES-u Odpowiedź organizacji społeczeństwa obywatelskiego na pandemię COVID-19 i wynikające z niej środki ograniczające przyjęte w Europie, a także debaty tematyczne z udziałem prelegentów wysokiego szczebla i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenia kulturalne

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2021: Zrównoważona odbudowa dla przyszłości obywateli europejskich

Jak powinna wyglądać zrównoważona odbudowa po pandemii COVID-19 w Europie? Jakie są najważniejsze atuty, jakie UE powinna wykorzystać, aby zapewnić swoim obywatelom dobrą przyszłość? Będą to najważniejsze kwestie poruszane w ramach Dni Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w 2021 r., które odbędą się w internecie w dniach 1–5 marca.

EKES przeprowadzi debatę w mediach społecznościowych na temat roli zmian systemowych w działaniach na rzecz klimatu

20 marca br. EKES zorganizuje za pośrednictwem mediów społecznościowych spotkanie, w trakcie którego młodzi eksperci, działacze i lobbyści z całej Europy omówią zmiany systemowe w działaniach na rzecz klimatu.

Kultura na żywo podczas pierwszych tegorocznych rozmów EKES-u o sztuce

W poniedziałek, 25 stycznia, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował online pierwsze rozmowy o sztuce z myślą o wirtualnej inauguracji wystawy internetowej Marii Reis Rochy „Hand in Hand”.