Tematyczna grupa analityczna ds. usług świadczonych w interesie ogólnym

Zadaniem tematycznej grupy analitycznej ds. usług świadczonych w interesie ogólnym jest zachęcanie właściwych organów europejskich i krajowych do gwarantowania prawa dostępu do usług dobrej jakości w kontekście zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej, a także dbanie o to, by prawo to było poparte przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które je definiują i określają sposób jego stosowania w każdej dziedzinie. Usługi świadczone w interesie ogólnym są głównym elementem europejskich systemów gospodarczych, społecznych i prawnych oraz stanowią podporę europejskiego modelu społecznego i społecznej gospodarki rynkowej.

Sektor publiczny ponosi wyraźną odpowiedzialność finansową i polityczną za koordynację świadczenia usług w interesie ogólnym. Pozostawianie tego wyłącznie siłom rynkowym nie jest właściwym rozwiązaniem. Organizacje non-profit, a szczególnie przedsiębiorstwa społeczne, wykazały się zdolnością do zapewnienia doskonałych usług świadczonych w interesie ogólnym.

Zapewnianie pozytywnej interakcji między dużym rynkiem europejskim z niezbędnymi na nim swobodnym obrotem, wolną konkurencją, efektywnością, konkurencyjnością i dynamiką gospodarczą z jednej strony a celami interesu ogólnego z drugiej strony okazało się długim i złożonym procesem. W tej dziedzinie udało się osiągnąć wiele sukcesów, ale niektóre problemy jeszcze nie zostały rozwiązane, o czym świadczy Europejski filar praw socjalnych.

Ta wspólnota wartości oferuje szereg sposobów podejścia do organizowania usług świadczonych w interesie ogólnym w zależności od kraju, regionu i sektora. Taka różnorodność sytuacji to wyzwanie dla integracji europejskiej. Niemniej jednak jest ona nie tyle przeszkodą nie do pokonania, ile okazją do stworzenia ram służących interesowi ogólnemu w stale zmieniającym się kontekście gospodarczym i społecznym poprzez określenie zbioru zasad mających zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w interesie ogólnym.