Tematiska studiegruppen om tjänster av allmänt intresse

Den tematiska studiegruppen om tjänster av allmänt intresse har i uppdrag att uppmuntra berörda europeiska och nationella myndigheter att garantera rätten till tillgång till tjänster av god kvalitet inom ramen för hållbar utveckling och social sammanhållning. Studiegruppen ska även se till att denna rätt underbyggs av lagar och andra författningar som definierar den och fastställer hur den ska tillämpas inom varje område. Tjänster av allmänt intresse är en hörnsten i de europeiska ekonomiska, sociala och rättsliga systemen och en bärande pelare i den europeiska sociala modellen och i en social marknadsekonomi.

Den offentliga sektorn har ett klart och tydligt politiskt och ekonomiskt ansvar för att samordna tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse. Det är inte lämpligt att överlåta detta helt åt marknadskrafterna. I synnerhet ideella organisationer och sociala företag har visat sin förmåga att tillhandahålla utmärkta tjänster av allmänt intresse.

Det har visat sig vara en lång och komplex process att säkerställa ett positivt samspel mellan den stora europeiska marknaden och kraven på fri rörlighet, fri konkurrens, effektivitet, konkurrenskraft och ekonomisk dynamik, å ena sidan, och mål av allmänt intresse, å andra sidan. Många framsteg har gjorts på detta område, men problem återstår att lösa, vilket framgår av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Denna värdegemenskap erbjuder en rad olika sätt att organisera tjänster av allmänt intresse beroende på land, region och sektor. En sådan mångfald av situationer utgör en utmaning för den europeiska integrationen. Det är dock långt ifrån ett oöverstigligt hinder, utan en möjlighet att, i ett ekonomiskt och socialt sammanhang som ständigt förändras, skapa en ram för att tjäna allmänintresset genom att fastställa en uppsättning principer som är tillämpliga på alla tjänster av allmänt intresse.