Tematiskā izpētes grupa “Vispārējas nozīmes pakalpojumi”

Tematiskās izpētes grupas “Vispārējas nozīmes pakalpojumi” uzdevums ir mudināt attiecīgās Eiropas un valstu iestādes, lai ilgtspējīgas attīstības un sociālās kohēzijas kontekstā tās garantētu tiesības piekļūt kvalitatīviem pakalpojumiem, un nodrošināt, ka šīs tiesības papildina juridiskie un regulatīvie noteikumi, kuros tās definētas, un noteikt, kā tās tiks piemērotas katrā jomā. Vispārējas nozīmes pakalpojumi (VNP) ir Eiropas ekonomisko, sociālo un tiesisko sistēmu būtisks elements un nozīmīgs Eiropas sociālā modeļa un sociālās tirgus ekonomikas pīlārs.

Publiskais sektors nepārprotami uzņemas politisko un finansiālo atbildību par vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanas koordinēšanu. Minētā uzdevuma atstāšana tikai tirgus faktoru ziņā nav piemērota. Bezpeļņas organizācijas un pirmām kārtām sociālie uzņēmumi ir apliecinājuši savas spējas izcilu vispārējās nozīmes pakalpojumu sniegšanā.

Ir bijis vajadzīgs ilgs un sarežģīts process, lai nodrošinātu pozitīvu mijiedarbību starp lielo Eiropas tirgu un brīvas aprites, brīvas konkurences, efektivitātes, konkurētspējas un ekonomikas dinamikas prasībām, no vienas puses, un vispārējo interešu mērķiem, no otras puses. Šajā jomā ir bijuši daudzi panākumi, taču problēmas vēl ir jārisina, par ko liecina Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

Šī vērtību kopiena piedāvā dažādu pieeju klāstu vispārējas nozīmes pakalpojumu organizēšanai atkarībā no valsts, reģiona un nozares. Šāda apstākļu dažādība rada problēmas Eiropas integrācijai. Tomēr tā ne tuvu nav nepārvarams šķērslis, bet gan iespēja radīt sistēmu, kas, nosakot principu kopumu, kas piemērojams visiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kalpotu vispārējām interesēm pastāvīgi mainīgā ekonomiskajā un sociālajā kontekstā.