Θεματική ομάδα μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφελείας»

This page is also available in

Αποστολή της θεματικής ομάδας μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφελείας» είναι να ενθαρρύνει τις αρμόδιες ενωσιακές και εθνικές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες καλής ποιότητας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα αυτό υποστηρίζεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που το καθορίζουν και να ορίζουν τον τρόπο εφαρμογής του σε κάθε τομέα. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) αποτελούν βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών οικονομικών, κοινωνικών και νομικών συστημάτων και συνιστούν πυλώνα στήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Υπάρχει σαφής πολιτική και οικονομική ευθύνη εκ μέρους του δημόσιου τομέα για τον συντονισμό της παροχής ΥΚΩ. Δεν ενδείκνυται η ανάθεση των ΥΚΩ αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ειδικότερα έχουν καταδείξει τις ικανότητές τους στην παροχή εξαιρετικών ΥΚΩ.

Έχει εξελιχθεί σε μια μακρά και σύνθετη διαδικασία αυτή της διασφάλισης θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς και των επιταγών της ελεύθερης κυκλοφορίας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμισμού, αφενός, και των στόχων κοινής ωφελείας, αφετέρου. Έχουν σημειωθεί πολλές επιτυχίες στο πεδίο αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμη προβλήματα παραμένουν προς επίλυση, όπως καταδεικνύεται στον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Αυτή η κοινότητα αξιών προσφέρει μια σειρά προσεγγίσεων για την οργάνωση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια και τον τομέα. Αυτή η ποικιλία καταστάσεων αποτελεί ζήτημα προς επίλυση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, όχι μόνο δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο, αλλά αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, με τη διαμόρφωση ενός συνόλου αρχών που θα ισχύουν για όλες τις ΥΚΩ.