Temaatiline uurimisrühm „Sisseränne ja integratsioon“

Komitee on loonud temaatilise uurimisrühma „Sisseränne ja integratsioon“, kuhu kuulub liikmeid komitee eri sektsioonidest, hõlmates eri poliitikavaldkondi ning esindades tööandjate, töötajate ja Euroopa mitmekesisuse rühma. Uurimisrühm toetab komitee tööd rände- ja varjupaigaküsimustes ja selle eesmärk on

  • edendada Euroopa ühist sisserände- ja integratsioonipoliitikat, mis põhineb põhiõiguste ja solidaarsuse põhimõtetel ning millesse kaasatakse tihedalt ka kodanikuühiskond,
  • valmistada ette Euroopa rändefoorumisse antav komitee panus,
  • anda konkreetne vorm komitee rollile vahendajana organiseeritud kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vahel rändepoliitika ja rändajate integratsiooni valdkonnas.

Alates 2009. aastast on temaatiline uurimisrühm „Sisseränne ja integratsioon“ koostanud arvamusi ning korraldanud arutelusid ja konverentse mitmesugustel integratsiooniga seotud teemadel (nt sisserändajatest ettevõtjate panus majandusse, sotsiaalne innovatsioon pagulaste kaasamise nimel ja kodanikuühiskonna toetus rändajatele ja pagulastele). Selleks on uurimisrühm teinud koostööd väliste partneritega kodanikuühiskonnast, teadusringkondadest ning riiklikest ja ELi ametiasutustest. Uurimisrühma liikmed osalevad aktiivselt Euroopa rändefoorumis. Samuti korraldab uurimisrühm konsultatsioone rändefoorumi eesseisvate koosolekute vormi või teemade osas.