Temaatiline uurimisrühm „Puuetega inimeste õigused“

Täieõiguslike kodanikena on puuetega inimestel võrdsed õigused ja õigus väärikusele, võrdsele kohtlemisele, iseseisvale elule ja täielikule osalemisele ühiskonnas. Puuetega inimeste aktiivset kaasamist käsitleva ELi pikaajalise strateegia peaeesmärk on võimaldada puuetega inimestel oma õigusi kasutada.

EL toetab puuetega inimeste aktiivset kaasamist ja täielikku osalemist ühiskonnas kooskõlas ELi inimõigustepõhise lähenemisega puudeküsimustele. 2010. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 ning 2007. aastal allkirjastas Euroopa Liit ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonid.

Puuetega inimesed moodustavad ligikaudu kuuendiku kogu ELi tööealisest elanikkonnast, kuid nende tööhõivemäär on võrdlemisi madal. Ent veidi suurema toetuse korral saaksid miljonid puuetega eurooplased tööturule siseneda või naasta. Võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja elukestvale õppele võimaldab puuetega inimestel osaleda täielikult ühiskonnas ja parandada oma elukvaliteeti.

Komitee on loonud temaatilise uurimisrühma „Puuetega inimeste õigused“, kuhu kuulub liikmeid komitee eri sektsioonidest, hõlmates eri poliitikavaldkondi ning esindades tööandjate, töötajate ja Euroopa mitmekesisuse rühma. Uurimisrühma eesmärk on

  • pakkuda eeskätt puuetega inimeste organisatsioonidele foorumit kodanikuühiskonna seisukoha väljendamiseks,
  • hinnata edusamme ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel ja koguda selle kohta arvamusi.