Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andis hiljuti heakskiitva hinnangu Euroopa Komisjoni suunistele liikmesriikide tööhõivepoliitika kohta, lugedes need asjakohasteks, sest need käsitlevad tööturu kõige pakilisemaid küsimusi.

Komitee rõhutas oma septembris toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses, et üha ebakindlam geopoliitiline olukord, mis tõenäoliselt mõjutab negatiivselt ELi majandust, põhjustab suurt inflatsiooni ja majanduslangust ning vähendab ostujõudu, nõuab otsustavat tegutsemist liikmesriikidelt, kes peaksid töötama tõeliselt integreeritud ühtse turu nimel ja aitama VKEdel kasvada.

„Tööjõupuudus kasvab taas ja seepärast tuleks meie arvates rakendada tõhusaid meetmeid, et julgustada sotsiaalpartnereid leidma lahendusi oskuste vajadusele riiklikul tasandil, tegutsedes viisil, mis on kohandatud konkreetse sektori ja kohalike oludega. Asjakohaste oskuste ja pädevuste omandamine kogu elu jooksul on üha olulisem nii töötajate kui ka ettevõtjate jaoks,“ ütles arvamuse raportöör Mariya Mincheva täiskogu istungjärgul.

Komitee leiab, et sotsiaalpartneritel peaks olema suurem roll tööhõive-, sotsiaal- ja majandusreformide ja -poliitika kujundamises ja rakendamises, sealhulgas nende suutlikkuse suurendamise kaudu.

Komitee arvamuses öeldakse ka, et üks oluline ülesanne on alandada mitteaktiivsuse määra ja et sihipärane toetus on eriti oluline pikaajaliste töötute jaoks. Arvamuses pööratakse erilist tähelepanu ka palgavaesusele ja vajadusele selliste poliitikavahendite järele nagu inimväärne palk, sealhulgas piisav miinimumpalk, ja hästi kavandatud ajutised rahalised stiimulid, millega kaasnevad sihipärased ja tõhusad oskuste omandamise ja täiendamise meetmed.

Samuti tuleks tugevdada noorte, puuetega inimeste ja muude vähekaitstud rühmade tööturul toetamiseks kavandatud poliitikat.
2022. aastal tegi Euroopa Komisjon liikmesriikide tööhõivepoliitika suhtes mitu muudatusettepanekut. Need kajastavad hiljutisi algatusi ja lisavad uusi elemente, mis on seotud Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Komitee tunneb heameelt, et komisjon keskendub COVIDi-järgsele keskkonnale, mille eesmärk on tagada kestlik majanduskasv.

Muudetud suunistes keskendutakse mitmesugustele küsimustele, nagu tööjõunõudluse suurendamine; juurdepääsu parandamine tööhõivele ning oskuste ja pädevuste elukestev omandamine; tööturgude toimimise ja sotsiaaldialoogi tõhususe parandamine ning kõigile võrdsete võimaluste edendamine. (ll)