EKES niedawno pozytywnie zaopiniował wydane przez Komisję Europejską wytyczne dla państw członkowskich dotyczące polityki zatrudnienia, określając je jako odpowiednie, ponieważ dotyczą najpilniejszych kwestii na rynku pracy.

W opinii przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej EKES zwrócił uwagę, że coraz bardziej niepewna sytuacja geopolityczna – która zapewne negatywnie wpłynie na gospodarkę UE, przyniesie wysoką inflację i recesję oraz ograniczy siłę nabywczą – wymaga zdecydowanych działań ze strony państw członkowskich. Powinny one dążyć do rzeczywiście zintegrowanego jednolitego rynku i pomóc MŚP w rozwijaniu działalności.

Uważamy, że w związku z ponownym wzrostem niedoboru siły roboczej należy wdrożyć skuteczne środki, by zachęcić partnerów społecznych do pracy nad zapotrzebowaniem na umiejętności na poziomie krajowym, przy czym działania powinny być dostosowane do poszczególnych sektorów i sytuacji lokalnej. Nabycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji jest coraz ważniejsze, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw – powiedziała na sesji plenarnej sprawozdawczyni opinii Marija Minczewa.

Zdaniem EKES-u partnerzy społeczni powinni odgrywać większą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu reform zatrudnienia oraz reform społecznych i gospodarczych, a także polityki w tych dziedzinach, w tym poprzez budowanie zdolności.

Istotnym wyzwaniem jest obniżenie wskaźnika bierności zawodowej, a konkretne wsparcie jest szczególnie ważne w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. W opinii położono również nacisk na kwestię ubóstwa pracujących i potrzebę instrumentów politycznych takich jak godna płaca, w tym odpowiednie minimalne wynagrodzenie, oraz stosownych czasowych zachęt finansowych, którym towarzyszyć będą skuteczne środki na rzecz nabywania lub doskonalenia kwalifikacji.

Wzmocnić należy też działania wspierające młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i inne słabsze grupy na rynku pracy.
Komisja Europejska zaproponowała w 2022 r. szereg zmian w polityce zatrudnienia państw członkowskich. Odzwierciedlają one niedawne inicjatywy i dodają nowe elementy związane z rosyjską inwazją na Ukrainę. EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja koncentruje się na sytuacji po pandemii, aby zapewnić zrównoważony wzrost.

Zmienione wytyczne dotyczą głównie takich problemów, jak: wzrost popytu na siłę roboczą, poprawa dostępu do zatrudnienia, zdobywanie umiejętności i kompetencji przez całe życie, poprawa funkcjonowania rynków pracy i skuteczności dialogu społecznego oraz propagowanie równych szans dla wszystkich. (ll)