EHSV nedávno vydal stanovisko, v němž pozitivně ohodnotil Komisí vypracované hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, neboť skýtají adekvátní odpověď na nejnaléhavější problémy na trhu práce.

EHSV ve svém stanovisku, které přijal na zářijovém plenárním zasedání, upozornil na to, že stále nejistější geopolitická situace může mít nepříznivý dopad na ekonomiku EU a způsobit vysokou inflaci, recesi a pokles kupní síly. Je tudíž nezbytné, aby členské státy podnikly rozhodné kroky směrem ke skutečně integrovanému jednotnému trhu a aby pomáhaly malým a středním podniků v dalším rozvoji.

Zpravodajka stanoviska Marija Minčeva na zasedání zdůraznila: „Opětovně se prohlubuje nedostatek pracovních sil, a proto je podle nás zapotřebí provést účinná opatření s cílem vybídnout sociální partnery, aby se zabývali potřebami v oblasti dovedností na vnitrostátní úrovni a realizovali opatření přizpůsobená jednotlivým odvětvím a místní situaci. Nabývání příslušných dovedností a kompetencí hraje stále důležitější roli, a to z hlediska pracovníků i z hlediska podniků.“

EHSV poukázal na to, že je třeba posílit úlohu sociálních partnerů při navrhování a provádění reforem a politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální a hospodářské oblasti, mimo jiné budováním jejich kapacity.

Dále ve stanovisku uvedl, že jedním z hlavních úkolů je snížit podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva, přičemž cílená podpora je obzvláště důležitá v případě dlouhodobě nezaměstnaných osob. Mimořádnou pozornost bude třeba věnovat také chudobě pracujících, proti níž je nutné zasáhnout pomocí takových nástrojů, jako jsou důstojné mzdy, včetně přiměřených minimálních mezd, a dobře navržené dočasné finanční pobídky doprovázené cílenými a účinnými opatřeními v oblasti dovedností a jejich prohlubování.

Bude rovněž třeba posílit opatření zaměřená na pomoc mladým lidem, lidem se zdravotním postižením a dalším zranitelným skupinám osob na trhu práce.
Evropská komise letos navrhla několik změn, které by měly členské státy ve svých politikách zaměstnanosti uskutečnit. Zohlednila při tom nedávné iniciativy a doplnila nové prvky v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. EHSV uvítal, že se zaměřila na situaci, která nastala po pandemii COVID-19, a snaží se zajistit udržitelný růst.

Revidované hlavní směry se soustřeďují na různé otázky – například na podporu poptávky po pracovní síle, zlepšení přístupu k zaměstnání a celoživotního získávání dovedností a kompetencí, zajištění lepšího fungování trhů práce a účinnějšího sociálního dialogu a prosazování rovných příležitostí pro všechny. (ll)