Kohalik vaade – 3. hooaja 21. osa – Maheauhinnad ja mahetoidu olukord Euroopas

Selles osas uurime mahepõllumajandust, mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahetoitumist ELi esimeste maheauhindade vaatenurgast. Maheauhinnad anti 2022. aasta septembris kaheksale Euroopa organisatsioonile, kes on silma paistnud kogu mahepõllumajandusliku toiduahela ulatuses: alates parimast mahetootjast ja mahetootmist väärtustavast piirkonnast kuni parima mahetootmise VKE ja mahetoidurestoranini. 
 

Kättesaadavad keeleversioonid:

Head lugejad!

Soovin kasutada võimalust, et teavitada teid kahest tulevasest komitee algatusest, milles käsitletakse praegu maailma ees seisvaid suurimaid probleeme: kliimakriisi ja Ukraina-vastast sõda.

Ürituste kalender

Otse asja kallale!

Selles rubriigis kutsume komitee liikmeid üles juhtima tähelepanu neile erilist huvi pakkuvatele teemadele, mis on nende tegevuse keskmes. Alates 2017. aastast korraldab Euroopa Parlament 24.–30. oktoobril kolmandat korda Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädala. See teema on ELi kui terviku prioriteet, eriti komitee jaoks, kes seisab võrdsete õiguste eest. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võrdõiguslikkuse rühma esimees Maria Nikolopoulou toob esile neid kahte institutsiooni ühendavad elemendid ning selle, kuidas komitee soovib selles projektis osaleda, millistele küsimustele tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata ning milliseid konkreetseid meetmeid komitees soolise võrdõiguslikkuse nädalal rakendatakse.

Maria Nikolopoulou: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Teist aastat järjest teeb komitee koostööd Euroopa Parlamendiga ja kordab Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädala algatust. Algatuse eesmärk on tuua soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv meie igapäevase töö käigus peetavatesse aruteludesse.

Kujutlege Ukrainat...

Rubriigis „Kujutlege Ukrainat“ avaldame fotosid Ukraina sõjast ja selle tagajärgedest. Sageli on just ajakirjanikud need, kes lähevad meile ligipääsmatutesse kohtadesse, talletavad sündmused ega lase neil unustusse vajuda.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“.

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel selgitada, miks on mõni kavandatav arvamus Euroopa õigusaktide jaoks oluline organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohast. Seekord rääkisime sellest küsimusest Tomasz Wróblewskiga, kes koostas arvamuse üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide kohta.

Tomasz Wróblewski: Mis on üldsuse osalemise vastane strateegiline hagi ja kuidas end selle vastu kaitsta?

Sõnavabadus ja avaliku arutelu vabadus on kaasaegse demokraatia keskmes. Informeeritud kodanikuühiskonna arenguks on väga oluline suutlikkus anda teavet, väljendada arvamusi ja esitada oma seisukohti. Nendest põhiväärtustest juhindutakse üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide vastu võitlemisel.

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Rubriigist „Üllatuskülaline“ leiate arvamusi ja kommentaare isikutelt, kelle hoiakud, tegevus ja pühendumine väärivad märkimist ja avalikkusega jagamist. Käesolevas väljaandes avaldame Poola ajakirjaniku ja Euroopa Liidu korrespondendi Jowita Kiwnik-Pargana artikli.

Jowita Kiwnik-Pargana: Minu Ukraina kangelased

Kõik algas piiril. Varsti pärast sõja algust Ukrainas läksin piiripunkti, mitte veel tööle, vaid humanitaarabi viima. Sel ajal liikus inimeste, peamiselt naiste ja laste mass üle piiri, kogu nende elu oli üleöö segi paisatud.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelus väljendatakse heameelt VKEde tähtsustamise üle tulevastes ELi meetmetes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud arutelul VKEde probleemide ja väljavaadete üle ELis väljendati heameelt Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes väljakuulutatud meetmete üle ning arutati komitee ettepanekuid ettevõtete ülemineku hõlbustamiseks, pidades silmas muret üleminekute sagenemise pärast. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles võtma kasutusele Euroopa noortetesti kõigi tulevaste õigusaktide jaoks

Täiskogu septembri istungjärgul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu omaalgatusliku arvamuse „ELi noortetest“. Juba aastaid on noored nõudnud, et nende häält võetaks otsustusprotsessis kuulda. Kõnealuse arvamusega saab komiteest esimene ELi organ, kes toetab nende üleskutset luua mehhanism, mille abil hinnata tulevaste õigusaktide mõju noortele.

Kliimamuutustega kohanemise fond kiireks reageerimiseks kriisidele

Komitee teeb omaalgatuslikus arvamuses ettepaneku luua kliimamuutustega kohanemise fond, et tagada kiire reageerimine uutele kliima- ja energiakriisidele. Kliimamuutustega kohanemise fond täiendaks olemasolevaid ELi poliitikameetmeid ja tagaks olemasolevate rahaliste vahendite tõhusama kasutamise.

EL peab pöörama tähelepanu sotsiaalsele kestlikkusele

Omaalgatuslikus arvamuses palub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjonil kirjeldada tingimusi, mis on vajalikud ELi kestlikkustaksonoomia laiendamiseks sotsiaalsetele eesmärkidele. Taksonoomiamäärusega on komisjonile antud ülesanne avaldada sellega seotud aruanne, kuid komisjon ei ole seda seni teinud.

Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte: aeg on liikuda sõnade juurest tegudele!

26. septembril korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsi õigusriigi olukorda käsitleva Euroopa Komisjoni hiljutise aruande teemal, millel arutati võimalusi tagada, et aruandes esitatud soovitustest saavad tuntavad edusammud liikmesriikides.

ELi 2022. aasta parima mahetootmise VKE, parima mahetoidu jaemüüja ja parima mahetoidurestorani auhinna võitjad on pärit Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist

23. septembril kuulutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välja esimesed ELi maheauhindade võitjad. Konkurss toimus koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste partneritega, et premeerida ELi mahepõllumajandusliku väärtusahela parimaid esindajaid.

Süsinikdioksiidi eemaldamise tehnoloogiate kasutuselevõtt tööstuses on rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamise võti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma täiskogu septembri istungjärgul vastu omaalgatusliku arvamuse ELi tööstuse dekarboniseerimise tehnoloogiate kohta.

Komitee hoiatab uute sõltuvuste tekitamise eest energia vallas

Oma hiljutises arvamuses toetab komitee Euroopa Komisjoni kava „REPowerEU“, mille eesmärk on ELi võõrutamine Venemaa gaasist ja naftast, kuid juhib tähelepanu sellele, et paljusid praegu kiirkorras käsitletavaid probleeme oleks saanud vältida või leevendada, vähendades sõltuvust energiaimpordist pikka aega tagasi ja viies lõpule energiaturu väljakujundamise, nagu komitee on juba aastaid nõudnud.

Kliimamuutustega võitlemiseks on ELis vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid energiataristusse

EL peab kliimakriisiga tegelema kolmeosalise lähenemisviisi abil: tuleb kasutusele võtta rahalisi vahendeid, kaasata kodanikke ja erasektorit ning kindlustada tugev poliitiline juhtimine. See sõnum edastati komitee omaalgatuslikus arvamuses, mis võeti vastu täiskogu septembri istungjärgul.

Taskukohane kvaliteetne tervishoid kõigile eurooplastele: „ühiskonnamudel, mille eest me seisame“

Täiskogu septembri istungjärgul toimunud arutelus komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega kutsus komitee komisjoni üles Euroopa uue hooldusstrateegia rakendamisel kõrgeid sihte seadma. Komitee seadis tähelepanu keskmesse tervishoiutöötajad ja nende oskused, hariduse ja töötingimused ning tõi ühtse Euroopa terviseandmeruumi edu eeltingimusena esile usalduse loomise.

Võitlus energiaostuvõimetuse vastu peaks olema ELi riikide poliitilises tegevuskavas esikohal

Kuna nende leibkondade arv, kes ei suuda oma kodu kütta, ELis tõenäoliselt kasvab ja aastane energiainflatsioon on suurenenud üle 40%, kutsub komitee oma hiljutises arvamuses ELi ja liikmesriike üles rakendama kiireloomulisi meetmeid energiaostuvõimetuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks.

Komisjoni tööhõivesuunistes liikmesriikidele käsitletakse asjakohaselt kõige pakilisemaid probleeme

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andis hiljuti heakskiitva hinnangu Euroopa Komisjoni suunistele liikmesriikide tööhõivepoliitika kohta, lugedes need asjakohasteks, sest need käsitlevad tööturu kõige pakilisemaid küsimusi.

Uudiseid rühmadelt

Vananeva elanikkonnaga Euroopa vajab edukamat ettevõtete üleminekut

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma liige Mira-Maria Kontkanen

Võrreldes idufirmadega läheb edukalt üleantud ettevõtetel paremini püsimajäämise, käibe, kasumi, innovaatilisuse ja tööhõive vallas. Kuigi Euroopa iduettevõtjaid on igati põhjust toetada, tuleb ettevõtete üleminekut Euroopa majanduse taastamise ja majanduskasvu nimel samapalju edendada.

 

Inimväärne töö kogu maailmas: võitlus sunniviisilise töö vastu ja töötingimuste parandamine Euroopa tarneahelates

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Toetame kindlalt komisjoni inimväärse töö nimel tegutsemisel, kuid oleme mures, et puudujäägid praegustes ettepanekutes võivad viia ebapiisava rakendamiseni.

 

Vajame hooldus- ja tervishoiusüsteeme, mille keskmes on inimesed, nende õigused ja vajadused

Komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liige ja arvamuse SOC/720 raportöör Danko Relić

Tugevate ja vastupidavate hooldus- ja tervishoiusüsteemide arendamiseks on tarvis haritud, kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõudu. Vajame hooldus- ja tervishoiusüsteeme, mille keskmes on inimesed, nende õigused ja vajadused.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Geopoliitiline ebastabiilsus Euroopa lävepakul: kodanikuühiskonna vaatenurk

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee iga-aastasel kodanikuühiskonna teabekorraldajate seminaril, mis toimub 24.–25. novembril Zagrebis, arutatakse Ukrainas toimuva sõja mõju ELile, käsitledes kolme keerulist teemat.

Loovus COVID-19 ajal: muusikatööstuse näide

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebisaidil saab vaadata videointervjuude sarja, milles uuritakse, kuidas COVID-19 pandeemia on muutnud muusikainimeste tööd.

 

Komitees toimuva näitusega tähistatakse Euroopa ühisraha 20. aastapäeva

Näitusel „Euro teekond“ on väljas euro ajalugu kujutav pildiseeria, kus on kasutatud Euroopa Liidu ajalooarhiivi materjale, Euroopa Komisjoni esitatud teavet ja Horvaatia keskpanga eksponaate.