ETSK antoi äskettäin myönteisen lausunnon Euroopan komission ehdottamista jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Komitea pitää suuntaviivoja asianmukaisina, sillä niiden avulla puututaan työmarkkinoiden kiireellisimpiin ongelmiin.

ETSK korostaa syyskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa sitä, että yhä epävarmempi geopoliittinen tilanne, joka tulee todennäköisesti vaikuttamaan kielteisesti EU:n talouteen, johtamaan korkeaan inflaatioon ja taantumaan sekä heikentämään ostovoimaa, edellyttää jäsenvaltioilta määrätietoisia toimia. Niiden olisi edistettävä todellisia yhdentyneitä sisämarkkinoita ja autettava pk-yrityksiä laajentamaan toimintaansa.

”Työvoimapula on jälleen kasvussa, ja siksi olisi toteutettava tehokkaita toimenpiteitä, joilla kannustetaan työmarkkinaosapuolia käsittelemään osaamistarpeita kansallisella tasolla. Toimet olisi mukautettava eri toimialoille ja paikallisiin tilanteisiin sopiviksi. Tarvittavien taitojen ja osaamisen hankkiminen on yhä tärkeämpää sekä työntekijöille että yrityksille”, esittelijä Mariya Mincheva totesi täysistunnossa.

ETSK katsoo, että työmarkkinaosapuolilla pitäisi olla merkittävämpi rooli työllisyyttä koskevien, sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten ja politiikkojen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa ja että myös niiden valmiuksia olisi kehitettävä.

ETSK toteaa lausunnossaan, että yhtenä tärkeimmistä haasteista on pienentää työvoiman ulkopuolella olevien osuutta ja että kohdennettu tuki on erityisen tärkeää pitkäaikaistyöttömille. Lausunnossa kiinnitetään erityishuomiota myös työssäkäyvien köyhyyteen ja tarpeeseen käyttää toimintapoliittisina ohjauskeinoina esimerkiksi säällisten palkkojen, myös riittävien vähimmäispalkkojen, edellyttämistä sekä hyvin suunniteltuja ja tilapäisiä taloudellisia kannustimia, joiden lisäksi toteutetaan kohdennettuja ja tehokkaita osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen liittyviä toimenpiteitä.

Lisäksi olisi tehostettava politiikkoja, joiden avulla tuetaan nuoria, vammaisia henkilöitä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä työmarkkinoilla.
Euroopan komissio on ehdottanut vuonna 2022 jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoihin useita muutoksia. Niissä otetaan huomioon viimeaikaiset aloitteet ja lisätään uusia osatekijöitä, jotka liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. ETSK ilmaisee lausunnossa suhtautuvansa myönteisesti siihen, että komissio keskittyy covid-19-pandemian jälkeiseen ympäristöön, millä pyritään varmistamaan kestävä kasvu.

Muutetut suuntaviivat koskevat esimerkiksi työvoiman kysynnän lisäämistä, työhön pääsyn parantamista ja taitojen ja osaamisen elinikäistä hankkimista, työmarkkinoiden toiminnan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toimivuuden parantamista sekä sen edistämistä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. (ll)